Raporty

Końcowym produktem projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” są ostateczne rekomendacje dla poszczególnych polityk publicznych: rozwiązania prawne oraz pozaprawne służące wdrożeniu KPON do polskiego porządku prawnego, wraz z oceną przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych ich wprowadzenia w życie.

Rekomendacje obejmują propozycje zmian legislacyjnych oraz pozaprawnych instrumentów realizacji polityk publicznych (m. in. strategie na poziomie rządowym i samorządowym, informowanie i edukację obywatelską, bezpośrednią interwencję o charakterze organizacyjnym, instrumenty ekonomiczne). Każda z nich wskazuje adresata, termin realizacji lub wdrożenia, a także ocenę skutków krótko i długoterminowych ich wdrożenia, z uwzględnieniem ich oddziaływania na sferę publiczną, społeczną oraz finansową.

Propozycje konkretnych zmian prawnych mają formę odpowiadającą zakresowi dokumentów rządowych, będących projektami założeń ustaw lub projektami zmian ustaw albo rozporządzeń.

Opracowanie zbioru rekomendacji zawierającego powyższe elementy skutkuje uzyskaniem dokumentu uwzględniającego precyzyjne wskazania dotyczące zmian w zakresie dostosowania polityk publicznych do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Forma dokumentu pozwala na bezpośrednie podjęcie dalszych działań zmierzających do wykorzystania jego efektów dla zmian w politykach publicznych.

Zbiór rekomendacji, stanowiących finalny produkt Projektu, obejmuje działy administracji rządowej, uwzględnione w Raporcie syntetycznym wypracowanym w ramach Etapu 1 naszego Projektu:

 1. administracja publiczna
 2. budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
 3. członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej(1)
 4. finanse publiczne
 5. gospodarka
 6. informatyzacja (i łączność)
 7. instytucje finansowe
 8. łączność - rekomendacje wspólne z działem Informatyzacja
 9. sprawiedliwość
 10. sprawy wewnętrzne
 11. sprawy zagraniczne
 12. transport
 13. kultura fizyczna
 14. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 15. nauka(1)
 16. oświata i wychowanie
 17. praca
 18. rodzina
 19. rozwój regionalny(1)
 20. rozwój wsi(1)
 21. szkolnictwo wyższe
 22. turystyka
 23. zabezpieczenie społeczne
 24. zdrowie

(1) Projekty zmiany prawa opracowane zostały dla 20 polityk publicznych - poza politykami „członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej”, „nauka”, „rozwój regionalny” i „rozwój wsi”,  dla których albo nie zidentyfikowano barier prawnych, albo zidentyfikowano bariery, które jednak są usuwane poprzez zmiany zaproponowane w innych politykach publicznych.

 

Dokumenty do pobrania:

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” Beneficjent i Partnerzy są w posiadaniu praw autorskich do produktów wytworzonych w projekcie do momentu przeniesienia ich na Instytucję Pośredniczącą. W związku z powyższym Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych informuje, że wszystkie udostępnione dokumenty podlegają ochronie jako własność intelektualna zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.

W odniesieniu do udostępnionych poniżej dokumentów zabrania się powielania, zwielokrotniania, rozpowszechniania, nie mogą one także być przedmiotem obrotu bez względu na technikę, postać, formę, treść, format, standard lub system dla żadnych celów. Wyjątkiem jest użytek prywatny, a także działania w ramach tzw. dozwolonego użytku, w tym - przykładowo - użycie na potrzeby postępowań administracyjnych czy sądowych, oraz także na zasadach prawa cytatu, które to uprawnienie jest istotne w przypadku konieczności wyjaśniania, polemiki czy wręcz krytyki ocenianej działalności.

 

 


 

Rekomendacje zostały wypracowane w projekcie „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”, realizowanego od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prezentujemy Raport syntetyczny „Bariery prawne, administracyjne i organizacyjne wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz kierunki działań dotyczących przezwyciężania tych barier”, przygotowany w ramach realizacji I etapu projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”.

Projekt ten został wybrany do realizacji w wyniku konkursu „Identyfikacja barier prawnych, administracyjnych i organizacyjnych we wdrażaniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz formułowanie rekomendacji zmian w zakresie dostosowania polityk publicznych do postanowień przedmiotowej Konwencji ONZ”, przeprowadzonego w 2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych). Projekt rozpoczął się 1 marca 2016 r. i będzie realizowany do końca lutego 2018 r. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W Regulaminie konkursu sformułowano wymóg przygotowania przez realizatorów projektu dwóch raportów. W pierwszym roku realizacji projektu powstał prezentowany raport, zawierający zidentyfikowane bariery prawne, administracyjne i organizacyjne wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, oraz kierunki działań dotyczących przezwyciężania tych barier. Zgodnie z Regulaminem konkursu:

 • raport objął analizę dokumentów zastanych (m. in. aktów prawnych, strategii oraz programów rządowych i samorządowych, a także raportów z dotychczas przeprowadzanych analiz w przedmiotowym zakresie) oraz przeprowadzenie panelu ekspertów w trakcie którego eksperci zewnętrzni niebędący członkami/członkiniami zespołu projektowego, poddali ocenie wnioski płynące z analizy oraz odnieśli się do zaproponowanych kierunków działań (trzy sesje Panelu odbyły się w styczniu 2017 r.),
 • raport zawiera analizę faktycznej sytuacji osób niepełnosprawnych w powiązaniu z funkcjonowaniem szeroko rozumianego aparatu publicznego,
 • raport przedstawia istniejące bariery utrudniające pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w funkcjonowaniu społeczeństwa, w kontekście realizacji praw wynikających z Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych; zidentyfikowane podczas analizy bariery zostały w raporcie powiązane z konkretnymi postulowanymi rozwiązaniami o charakterze prawnym, organizacyjnym i administracyjnym, zaproponowane też zostały pożądane kierunki zmian.

Wyniki i wnioski zawarte w pierwszym raporcie stanowią podstawę dla opracowania zbioru rekomendacji do zmian w zakresie dostosowania polityk publicznych do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Rekomendacje końcowe są publikowane na stronie Rekomendacje.

Poniżej udostępniamy do pobrania sześć plików PDF z poszczególnymi częściami Raportu, oraz plik zawierający jego całość. Publikujemy także szczegółowe raporty środowiskowe i tematyczne.

 

Dokumenty do pobrania:

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” Beneficjent i Partnerzy są w posiadaniu praw autorskich do produktów wytworzonych w projekcie do momentu przeniesienia ich na Instytucję Pośredniczącą. W związku z powyższym Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych informuje, że wszystkie udostępnione dokumenty podlegają ochronie jako własność intelektualna zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.

W odniesieniu do udostępnionych poniżej dokumentów zabrania się powielania, zwielokrotniania, rozpowszechniania, nie mogą one także być przedmiotem obrotu bez względu na technikę, postać, formę, treść, format, standard lub system dla żadnych celów. Wyjątkiem jest użytek prywatny, a także działania w ramach tzw. dozwolonego użytku, w tym - przykładowo - użycie na potrzeby postępowań administracyjnych czy sądowych, oraz także na zasadach prawa cytatu, które to uprawnienie jest istotne w przypadku konieczności wyjaśniania, polemiki czy wręcz krytyki ocenianej działalności.

 

 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).