19 lipca 2011 r. Koalicja na Rzecz Równych Szans skierowała do premiera Donalda Tuska list, w którym zwraca uwagę na fakt, że w planie działań polskiej prezydencji i jej priorytetach brakuje zagadnień dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji - m.in. ze względu na niepełnosprawność. Pod listem podpisały się 42 organizacje wchodzące w skład Koalicji, w tym Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych.

 

Warszawa, 19 lipca 2011 r.

Sz. P. Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

W imieniu Koalicji na Rzecz Równych Szans, nieformalnej platformy ponad 40 organizacji pozarządowych i związków zawodowych działających na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, promocji zasady równości i ochrony praw człowieka, w związku z przejęciem przez Polskę przewodzenia pracom Rady Unii Europejskiej zwracamy się do Pana Premiera z apelem o aktywne działania w sferze pozostającej w obszarze działań naszych organizacji. Analizując dokładnie plan działań polskiej prezydencji oraz priorytety, które będą przyświecały kierowanemu przez Pana Premiera rządowi, z zaskoczeniem zauważamy brak jasno zaakcentowanych kwestii dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji z takich powodów jak płeć, rasa i pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność, religia i przekonania, czy też orientacja seksualna.

Pragniemy przypomnieć, że równość i niedyskryminacja to jedne z fundamentów działania Unii Europejskiej i państw uczestniczących w europejskim projekcie. Jak ważne miejsce zagadnienia te zajmują w unijnych obszarach działania, świadczy szereg regulacji zarówno na poziomie traktatowym, jak i na poziomie dyrektyw, które jednoznacznie zakazują nierównego traktowania z ww. powodów.

Jako organizacje pozarządowe i związki zawodowe od lat zajmujące się problematyką przeciwdziałania dyskryminacji, uważamy za konieczne, aby podczas kierowanej przez Polskę prezydencji, zintensyfikowano prace nad następującymi unijnymi aktami prawnymi i działaniami:

 1. Projekt tzw. horyzontalnej dyrektywy antydyskryminacyjnej, zaproponowanej jeszcze w 2008 roku podczas francuskiej prezydencji. Projekt wprowadza zakaz dyskryminacji z powodu wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności oraz religii i wyznania w takich obszarach życia jak dostęp do usług i dóbr, edukacja, opieka zdrowotna i zabezpieczenie społeczne. Projekt ten jest niezwykle ważny z tego powodu, iż wychodzi naprzeciw standardom równościowym wyznaczonym przez traktaty i kończy z tak bardzo krytykowaną przez społeczność europejską tzw. hierarchizacją ochrony przed dyskryminacją. Należy podkreślić, że projekt dyrektywy zaproponowany przez Komisję Europejską spotkał się z bardzo wyraźnym poparciem udzielonym zarówno przez europejskie organizacje pozarządowe działające na rzecz grup dyskryminowanych, jak i przez Parlament Europejski poprzez przyjęcie 2 kwietnia 2009 roku tzw. Raportu Buitenweg. Polski rząd winien zatem wykorzystać utrzymujący się w Europie przychylny klimat dla tej inicjatywy i przekonać pozostałe rządy do poparcia tego projektu;
 2. Europejski Szczyt Równości - najważniejsze spotkanie społeczności unijnej poświęcone kwestiom równouprawnienia i niedyskryminacji. Podczas Szczytu spotykają się zarówno przedstawiciele instytucji unijnych, rządów państw członkowskich, przedstawiciele świata nauki oraz społeczeństwa obywatelskiego – organizacji pozarządowych, związków zawodowych, organizacji pracodawców – aby wspólnie ocenić stan wdrażania równościowych standardów w życie, wymienić dobre praktyki oraz zaproponować nowe rozwiązania. Pragniemy podkreślić, że wydarzenie to, które wypada na czas polskiej prezydencji, winno dać okazję do podkreślenia przez polski rząd zaangażowania i determinacji w realizację unijnej zasady niedyskryminacji. Do chwili obecnej nie jest jeszcze znany szczegółowy program Szczytu i priorytetów, które będą dyskutowane podczas tego spotkania.
 3. Równość w czasach kryzysu ekonomicznego. Wydaje się, że winno być to jedna wiodących kwestii podczas polskiej prezydencji. Utrzymujący się wciąż kryzys gospodarczy niejednokrotnie dotyka w szczególności grupy narażone na dyskryminację - kobiety, osoby niepełnosprawne, mniejszości rasowe i etniczne, migrantów, osoby starsze. Także inwestycje w polityki równościowe, często uznawane za mniej ważne, niejednokrotnie zostały drastycznie ograniczone w ostatnich latach właśnie z powodu kryzysu finansowego. Ważnym jest, aby podczas polskiej prezydencji wypracować skuteczne metody przeciwdziałaniu temu niekorzystnemu zjawisku.
 4. Unijne strategie na rzecz równości płci oraz na rzecz osób niepełnosprawnych. Przyjęte niedawno te długofalowe strategie unijne winny stać się obiektem bacznej obserwacji i monitoringu przez polską prezydencję tak, aby przyniosły konkretne i wymierne rezultaty.
 5. Dyrektywa o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet - inicjatywą prezydencji hiszpańskiej. Dzięki staraniom prezydencji hiszpańskiej Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do podjęcia prac nad przygotowaniem projektu dyrektywy w tej kwestii. To niezwykle ważny i niezbędny krok, ponieważ zapobieganie przemocy wobec kobiet jest warunkiem niezbędnym dla osiągnięcia równouprawnienia. Pragniemy, by prace nad tą, jakże ważną, inicjatywą były kontynuowane także podczas polskiej prezydencji.

Mamy nadzieję, że przedstawione wyżej postulaty znajdą się w agendzie działań podejmowanych przez polski rząd podczas prezydencji w Radzie Unii Europejskiej i przyniosą konkretne rezultaty, tak bardzo wyczekiwane przez europejską społeczność.

 

Podpisani:

 • Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego - koordynator Koalicji
 • Fundacja Feminoteka
 • Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita"
 • Kampania Przeciw Homofobii
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • Lambda Warszawa
 • Amnesty International
 • Lambda Bydgoszcz
 • Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
 • Fundacja Równości
 • Koalicja Karat
 • Fundacja Trans-Fuzja
 • Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
 • Fundacja MaMa
 • Fundacja Przestrzeń Kobiet
 • Fundacja Autonomia
 • Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych MIKUSZEWO
 • Stowarzyszenie Homo Faber
 • Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Victoria"
 • Stowarzyszenie Nigdy Więcej
 • Stowarzyszenie Kobiet Konsola
 • FORUM 50+
 • Fundacja TUS
 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 • Instytut Podkarpacki
 • Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.PL
 • Żydowskie Stowarzyszenie Czulent
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM
 • Stowarzyszenia Romów w Polsce
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności"
 • Stowarzyszenie "W stronę Dziewcząt"
 • Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa
 • Fundacja Inicjatyw Społecznych “Się Zrobi!”
 • Forum Żydów Polskich
 • Fundacja Bez Dyskryminacji
 • Fundacja Nasza Przestrzeń
 • Fundacja Wiedza Lokalna
 • Fundacji "Vis Maior"
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego
 • Fundacja Towarzystwa Przyjaciół Szalonego Wózkowicza

 

Powiązane materiały:

 

Zatrzymaj dyskryminację - film

Zatrzymaj dyskryminację - film (1'27'')

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2019 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).