Zdjęcie z konferencji - tłumaczka języka migowego przed słuchaczami

17 października 2011 r., podczas międzynarodowej konferencji nt. wdrażania Konwencji ONZ i Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności, został przyjęty "Apel Warszawski 2011 w sprawie niezależnego życia osób niepełnosprawnych oraz ratyfikacji i wdrażania Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych”.

 

Poniżej zamieszczamy jego treść. Z uwagi na wyjątkowe znaczenie tego dokumentu, prosimy wszystkich, którzy z racji zajmowanych stanowisk, wykonywanej pracy zawodowej lub pracy społecznej są zaangażowani w rozwiązywanie problemów i działalność na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych, o szerokie propagowanie Apelu, poprzez:

 • umieszczanie na stronach internetowych instytucji administracji publicznej i organizacji pozarządowych,
 • drukowanie w gazetach i czasopismach,
 • rozpowszechnianie wśród pracowników administracji publicznej i członków organizacji pozarządowych,
 • rozpowszechnianie w swoich środowiskach oraz wśród przyjaciół i znajomych.

 

Apel Warszawski 2011 w sprawie niezależnego życia osób niepełnosprawnych oraz ratyfikacji i wdrażania Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych przyjęty na Międzynarodowej Konferencji pt. „Węzłowe zagadnienia wdrażania Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych oraz Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010 – 2020” w dniu 17 października 2011 r.:


Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych reprezentujące niepełnosprawnych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, ich rodziny i przyjaciół, a także organizacje pozarządowe działające na ich rzecz, zwracają się z apelem do Rządu i Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej o ratyfikowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Domagamy się, by akt ratyfikacji został dokonany jak najszybciej i by konsekwentne wdrażanie Konwencji przebiegało wedle przyjętego i systematycznie realizowanego długofalowego harmonogramu.

Wychodząc z założenia, przyjętego w Konwencji i innych międzynarodowych dokumentach (takich jak Deklaracja Praw Człowieka i Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych) o powszechności i niezbywalności praw człowieka oczekujemy, że Rząd, Parlament, samorządy, organizacje obywatelskie, społeczności lokalne i całe społeczeństwo będą tworzyć warunki gwarantujące osobom, zwłaszcza głębiej niepełnosprawnym, możliwość korzystania bez jakiejkolwiek dyskryminacji z pełni praw przysługujących im na równi z innymi obywatelami, a zwłaszcza z prawa do godnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym.

Wymaga to poszanowania ich niezależności i zapewnienia maksymalnej samodzielności, dla osiągnięcia której niezbędne są – obok rehabilitacji, edukacji przez całe życie oraz zatrudnienia – następujące warunki:

 • bezpośrednie, indywidualne wsparcie w codziennym funkcjonowaniu i wypełnianiu ról społecznych stosownych do wieku i płci, w dostępie do informacji i w komunikowaniu się oraz osobistym uczestnictwie w różnych wymiarach życia społecznego. Niezbędne są tu indywidualne usługi m.in. asystenta osobistego, przewodnika, tłumacza języka migowego, trenera pracy itp.
 • realny dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego oraz nowych technologii, kompensujących deficyty w działaniu organizmu i funkcjonowaniu.

Apelujemy o uznanie usług bezpośredniego wsparcia, dostosowanych do stopnia i rodzaju niepełnosprawności, wieku i sytuacji rodzinnej i społeczno-bytowej oraz osobistych wyborów osób niepełnosprawnych, za zasadniczy warunek przesądzający o jakości życia osób niepełnosprawnych. Domagamy się systemowych rozwiązań zapewniających dostęp do takich usług.

Konwencja NZ o prawach osób niepełnosprawnych, ratyfikowana już przez ponad sto państw, w dniu 23 grudnia 2010 r. została ratyfikowana również przez Unię Europejską, która uznała ją za podstawę Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010 – 2020.

Domagamy się, aby Rzeczpospolita Polska, jako członek Unii Europejskiej, dokonała aktu ratyfikacji Konwencji NZ o prawach osób niepełnosprawnych i dostosowała swoją politykę społeczną wobec osób z niepełnosprawnościami do celów, wytycznych i dyrektyw unijnych, zapewniając niepełnosprawnym Polakom status pełnoprawnych obywateli.

Sekretarz Zarządu Anna Machalica
Wiceprzewodnicząca Zarządu Krystyna Mrugalska
Przewodniczący Zarządu Andrzej Szałach

 

Pliki do pobrania:

 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).