flaga Unii Europejskiej

Od 4 do 7 czerwca 2009 r. w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej odbywają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych wzywa wszystkich obywateli, by poszli do urn i głosowali na kandydatów opowiadających się za Europą dla wszystkich.

 

Parlament podejmuje decyzje, które wpływają na codzienne życie osób niepełnosprawnych, począwszy od dostępności transportu, edukacji i technologii internetowych po kwestie dyskryminacji - zauważyła Carlotta Besozzi, dyrektor EDF. Dodała, że głos 65 milionów niepełnosprawnych wyborców ma znaczenie, choć zagadnienia niepełnosprawności pozostają poza debatą polityczną i programami wyborczymi.

W przyjętym w związku z eurowyborami manifeście, EDF przypomina dziesięć priorytetów osób niepełnosprawnych.

 

Manifest wyborczy - wybory europejskie 2009

Nic o osobach z niepełnosprawnością bez udziału osób z niepełnosprawnością. Nasze najważniejsze dziesięć żądań, po których spełnieniu dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność przejdzie do historii.

My, grupa ponad 50 milionów obywateli Unii Europejskiej z niepełnosprawnością, co oznacza jedną na cztery rodziny z osobą niepełnosprawną lub 15 procent Waszego elektoratu, wspierani przez organizację European Disability Forum (Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych), mamy potencjał do odegrania znaczącej roli w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wzywamy Was, kandydatów w czerwcowych wyborach, do zaangażowania się we włączenie naszych żądań do Waszej kampanii wyborczej i przyszłych działań w Parlamencie Europejskim.

Wszyscy obywatele UE zostaną zaproszeni do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego – najważniejszego wydarzenia w Unii Europejskiej, który będzie miał miejsce w czerwcu 2009 roku. Będzie to wyjątkowa okazja dla przyszłych posłów PE do zaangażowania się na rzecz konkretnych zmian, które zapewnią osobom z niepełnosprawnością pełnię praw obywatelskich, społecznych, ekonomicznych i politycznych.

 

My, obywatele z niepełnosprawnością, wyrażamy życzenie uczestnictwa w tworzeniu Unii Europejskiej służącej obywatelom. Z tego powodu wzywamy do wzięcia pod uwagę naszych praw i potrzeb zgodnie z poniższą listą:

 1. Prawo do równego dostępu do głosowania i udziału w wyborach
 2. Parlament Europejski dla wszystkich
 3. Szybka ratyfikacja i wdrożenie Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych
 4. Stworzenie szeroko zakrojonego Ruchu określającego europejskie cele w zakresie niepełnosprawności
 5. Prawo do uczestnictwa w procesie decyzyjnym UE oraz włączenie problemu równouprawnienia osób z niepełnosprawnością w główny nurt polityk krajowych i ogólnoeuropejskich
 6. Prawo do równego dostępu i równych szans w edukacji
 7. Prawo do równego traktowania w zatrudnieniu
 8. Prawo do ochrony socjalnej, zabezpieczenia społecznego i godnych dochodów
 9. Prawo do niezależnego życia w społeczeństwie oraz do dokonywania własnych wyborów życiowych.
 10. Prawo dostępu do towarów i usług, transportu publicznego, infrastruktury publicznej, narzędzi komunikacyjnych i informacyjnych.

 

Czy zdajecie sobie sprawę z sytuacji osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej?

 • Osoby z niepełnosprawnością nie są mało znaczącą mniejszością: jesteśmy grupą ponad 50 milionów obywateli UE, co stanowi ponad 15% ludności Unii Europejskiej.
 • Jedna na cztery rodziny ma niepełnosprawnego członka rodziny.
 • Mamy o ponad 50% niższe prawdopodobieństwo osiągnięcia wykształcenia wyższego niż osoby pełnosprawne.
 • Wiele dzieci z niepełnosprawnością nie ma równych szans w zakresie dostępu do edukacji.
 • Znacznie częściej polegamy na świadczeniach socjalnych niż na zarobkach. Co więcej, nasze dochody są ogólnie rzecz biorąc znacznie poniżej poziomu dochodów osób pełnosprawnych.
 • Nie tylko stoimy wobec perspektywy bezrobocia, na które jesteśmy dwukrotnie bardziej narażeni według statystyk z rynku pracy, ale także tysiące spośród nas są wyłączone z rynku pracy, a w rezultacie także ze statystyk dotyczących zatrudnienia.
 • Żyjemy w otoczeniu niedostępnym dla osób z niepełnosprawnością, pomimo, iż stanowimy wraz z osobami z tymczasowo ograniczoną mobilnością aż 40% społeczeństwa.
 • Pośród osób z niepełnosprawnością, połowa nigdy nie uczestniczyła w aktywności kulturalnej, rekreacyjnej czy sportowej, nigdy nie była w teatrze, kinie, na koncercie, w barze, restauracji i bibliotece...
 • Borykamy się z izolacją i uprzedzeniami.
 • Ponad 200.000 osób z niepełnosprawnością zmuszanych jest do życia w zamkniętych instytucjach, bez prawa do dokonywania własnych wyborów życiowych, bez dostępu do fundamentalnych praw człowieka.
 • Swobodny przepływ osób wewnątrz Unii Europejskiej to dla nas jedynie teoria, ponieważ w większości przypadków różne bariery uniemożliwiają nam nawet wyjście z domu.
 • W kampanii 1million4disability ponad 1.300.000 obywateli podpisało się pod potrzebą wprowadzenia ustawodawstwa, dzięki któremu dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność przejdzie do historii.

 

Rok 2009 i dalsza przyszłość - nic o osobach z niepełnosprawnością bez udziału osób z niepełnosprawnością.

Liczymy na to, że będziecie orędownikami praw waszych niepełnosprawnych wyborców i ich rodzin.

Liczymy na to, że zapewnicie pełny udział osób z niepełnosprawnością i zasięgniecie ich opinii, jak również opinii rodziców osób, które nie mogą mówić we własnym imieniu oraz organizacji reprezentujących osoby z niepełnosprawnością co do wszystkich spraw dotyczących tych osób zgodnie z zasadą „Nic o osobach z niepełnosprawnością bez udziału osób z niepełnosprawnością”.

Liczymy na to, że nie pozostawicie bez odpowiedzi apelu ponad 1.300.000 obywateli, którzy chcą, by dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność przeszła do historii.

Liczymy na to, że włączycie naszą listę 10 priorytetów do waszej kampanii wyborczej.

(1) Prawo do równego dostępu do głosowania i udziału w wyborach

My, obywatele z niepełnosprawnością, musimy mieć możliwość pełnego korzystania z naszego prawa wyborczego oraz prawa do informacji o kandydatach i ich programach wyborczych, a także o naszym prawie do głosowania. Oznacza to, że nasz głos musi być niezależny – musi być rezultatem świadomego wyboru bez niepożądanego wpływu ze strony osób trzecich; ponadto musi być możliwy bez względu na miejsce zamieszkania, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby żyjące w środowisku zinstytucjonalizowanym.

Oznacza to również nasze prawo do autonomicznego, osobistego głosowania z zachowaniem tajemnicy lub do głosowania przy pomocy osób wspierających, jeśli istnieje taka potrzeba. Ponadto, oznacza to także zapewnienie odpowiednich i dostępnych miejsc do głosowania, dostępnych materiałów do głosowania, dokumentów wyborczych, procedur oraz debat.

Materiały oraz informacje wyborcze muszą być dostarczone w formatach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością, na przykład wydrukowanych powiększoną czcionką, brajlem, w tekście łatwym do czytania, przekazanych w formie elektronicznej, w języku migowym oraz w materiałach telewizyjnych z wykorzystaniem podpisów i komentarzy.

My, tak jak każdy inny obywatel, musimy korzystać w pełni oraz niezależnie z naszego biernego prawa wyborczego umożliwiającego bycie wybranym na stanowiska publiczne, zarówno w Unii Europejskiej jak i poza nią.

(2) Parlament Europejski dla wszystkich

My, obywatele z niepełnosprawnością, wzywamy do ustanowienia Parlamentu Europejskiego modelem gwarantowania pełnej i opartej na równouprawnieniu dostępności budynków, dokumentów, stron internetowych oraz spotkań (włączywszy dostępność systemów pętli indukcyjnych i tłumaczenia na język migowy), a także zapewnienia równych szans w zatrudnieniu.

(3) Szybka ratyfikacja i wdrożenie Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych

My, osoby z niepełnosprawnością, chcemy korzystać z najważniejszego i pierwszego międzynarodowego aktu prawnego - Konwencji NZ o prawach osób niepełnosprawnych, który należy jak najszybciej ratyfikować i implementować przez Wspólnotę Europejską, jej Instytucje oraz Kraje Członkowskie UE.

(4) Stworzenie szeroko zakrojonego Ruchu określającego europejskie cele w zakresie niepełnosprawności

My, osoby z niepełnosprawnością, wzywamy do stworzenia silnego Ruchu na rzecz Niepełnosprawności opartego na Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, który będzie miał na celu likwidację w społeczeństwie wszystkich barier, które na co dzień muszą pokonywać osoby z niepełnosprawnością oraz uniknięcie tworzenia nowych barier – wszystko w nadrzędnym celu osiągnięcia równych szans i równego udziału osób z niepełnosprawnością we wszystkich obszarach życia, włącznie z edukacją, opieką zdrowotną, opieką społeczną, transportem, dostępem do towarów i usług, mieszkań oraz zatrudnienia.

(5) Prawo do uczestnictwa w procesie decyzyjnym UE oraz włączenie problemu równouprawnienia osób z niepełnosprawnością w główny nurt polityk krajowych i ogólnoeuropejskich

My, osoby z niepełnosprawnością, tak jak każdy inny obywatel, chcemy żyć w społeczeństwie oraz mieć wpływ na każdą decyzję, która w sposób pośredni lub bezpośredni oddziałuje na nasze życie.

My, osoby z niepełnosprawnością, sądzimy, że nasze prawa będą lepiej szanowane jedynie wtedy, gdy będą uznane we wszystkich obszarach polityki na poziomie Unii oraz na poziomach krajowych, co oznacza mobilizację wszelkich strategii i środków w celu osiągnięcia równouprawnienia osób z niepełnosprawnością. Ponadto, podczas definiowania i implementacji tych środków i strategii, należy systematycznie badać ich wpływ na sytuację osób z niepełnosprawnością.

(6) Prawo do równego dostępu i równych szans w edukacji

My, dzieci i dorośli z niepełnosprawnością chcemy korzystać z równego dostępu do edukacji i otrzymywać wykształcenie w głównym nurcie edukacji, przy jednoczesnym wzięciu pod uwagę naszych specyficznych potrzeb i oczekiwań dotyczących kształcenia.

(7) Prawo do równego traktowania w zatrudnieniu

My, tak jak inni obywatele, chcemy być równo traktowani przy ubieganiu się o zatrudnienie i utrzymanie pracy. Ponadto, powinniśmy korzystać z równego wynagrodzenia i mieć równe prawo do uznania naszych zawodowych kwalifikacji i kompetencji. Także pracodawcy muszą być gotowi do zaadaptowania miejsca pracy w celu jego dopasowania do potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

(8) Prawo do ochrony socjalnej, zabezpieczenia społecznego oraz godnych dochodów

My, obywatele z niepełnosprawnością, włączywszy osoby, które nigdy nie będą w stanie pracować oraz ich rodziny - jako pierwsze ofiary kryzysu finansowego i recesji w Unii Europejskiej, musimy mieć prawo do godnego życia powyżej poziomu ubóstwa.

Wzywamy do zmiany podejścia i zwiększenia nakładów na inwestycje w dostępną dla osób niepełnosprawnych infrastrukturę, zasiłki i ulgi podatkowe – po to, aby biedne i starsze osoby z niepełnosprawnością mogły nabywać towary i usługi, jednocześnie poprawiając sytuację gospodarczą.

Wartość inwestycji w ludzi jest dalece ważniejsza od inwestycji technicznych, ponieważ przynosi korzyści dla całego społeczeństwa. Jeżeli przepaść pomiędzy osobami w niekorzystnym położeniu a ludźmi bogatymi jeszcze się powiększy, powiększy się także długofalowy koszt społeczny takiej sytuacji.

W tym zakresie wymagamy wyraźnego określenia minimalnego dochodu oraz oddzielenia dochodów od zasiłków dla niepełnosprawnych – te drugie muszą służyć jedynie pokryciu dodatkowych kosztów związanych z niepełnosprawnością.

Ponadto, w związku z podstawowym prawem UE dotyczącym swobody przepływu osób, musimy mieć prawo do równych szans w zakresie ochrony i opieki społecznej przy przenosinach do innego kraju UE w celach naukowych, zawodowych lub rodzinnych.

(9) Prawo do niezależnego życia w społeczeństwie oraz podejmowania własnych wyborów życiowych

My, podobnie jak inni obywatele, musimy mieć możliwość życia w wybranym przez siebie miejscu, do podejmowania własnych decyzji, do korzystania z usług zapewniających nam niezależność oraz równy udział w życiu społecznym (np. poprzez prawo do korzystania z usług asystentów osobistych).

Należy uznać, że rodziny odgrywają kluczową rolę w podejmowaniu życiowych wyborów, edukacji i włączeniu społecznym dzieci z niepełnosprawnością oraz osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które nie są w stanie funkcjonować samodzielnie. W celu uzyskania dostępu do niezależnego życia, usługi i wsparcie dopasowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin muszą być dla nich dostępne w ich społecznościach lokalnych.

(10) Prawo dostępu do towarów i usług, transportu publicznego, infrastruktury publicznej oraz narzędzi komunikacyjnych i informacyjnych

My, tak jak inni konsumenci, musimy być w stanie korzystać i wybierać z tej samej oferty towarów i usług. Na rynkach wewnętrznych należy podjąć środki prawodawcze, które zapewnią, że projektowane i dostarczane towary oraz usługi będą w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnością, zgodnie z zasadą „zaprojektowane dla wszystkich” .

My, podobnie jak wszyscy inni obywatele, musimy mieć możliwość swobodnego i niezależnego podróżowania autobusem, pociągiem, samolotem lub statkami, do wybranego przez nas miejsca docelowego.

My, tak jak inni obywatele, musimy mieć pełny, swobodny, bezpieczny i niezależny dostęp do przestrzeni i budynków publicznych takich jak parki, place zabaw, restauracje, bary, teatry, centra handlowe, muzea oraz do innych budowli i elementów infrastruktury, takich jak chodniki, ulice i przejścia dla pieszych - także w towarzystwie psa-przewodnika. Należy podjąć środki ustawodawcze, które w pełni udostępnią infrastrukturę w oparciu o zasadę “zaprojektowane dla wszystkich.”

My, podobnie jak inni obywatele, musimy mieć pełny dostęp do wszystkich informacji z sektora prywatnego i publicznego w formatach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością (elektronicznych, w alfabecie Braille’a, wydrukowanych powiększoną czcionką, w tekście łatwym do czytania, w języku migowym, z komentarzem audio, podpisami). Musimy mieć dostęp do pełnego zakresu elektronicznych narzędzi komunikacyjnych takich jak Internet czy telefony komórkowe bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w celu umożliwienia pełnego uczestnictwa w życiu społeczno-ekonomicznym.

My, podobnie jak wszyscy inni obywatele, musimy mieć prawo do rezerwowania podróży lub miejsc w teatrze, do dostępu do informacji i do zarządzania rachunkiem bankowym przez Internet, co umożliwi nam pracę i naukę na takich zasadach, jak wszystkim innym.

 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).