Koalicja na Rzecz Równych Szans - grafika

Organizacje skupione w Koalicji na Rzecz Równych Szans w liście z 10 maja 2010 r. zaapelowały do premiera o jak najszybsze wszczęcie prac nad ustawą, która w pełni wdrożyłaby unijne przepisy antydyskryminacyjne.

 

Bezpośrednim powodem apelu jest złożony przez Komisję Europejską 4 maja 2010 r. kolejny pozew do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przeciwko Polsce o niewdrożenie przepisów Dyrektywy wspólnotowej zakazującej dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (dyrektywa o równości rasowej 2000/43/WE),

 

Warszawa, 10 maja 2010 r.

Szanowny Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

W związku ze złożeniem w dniu 4 maja br. przez Komisję Europejską do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości kolejnego pozwu przeciwko Polsce za niewdrożenie przepisów Dyrektywy wspólnotowej zakazującej dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (dyrektywa o równości rasowej 2000/43/WE), niżej podpisane organizacje pozarządowe skupione w Koalicji na Rzecz Równych Szans apelują o jak najszybsze wszczęcie prac nad ustawą, która w pełni wdrożyłaby unijne przepisy antydyskryminacyjne.

Komisja Europejska w swoim pozwie zarzuciła Polsce brak transpozycji przepisów dyrektywy poza dziedziną zatrudnienia. Komisja podniosła także, że w polskim prawodawstwie brakuje przepisów szczególnych zakazujących dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne w odniesieniu do zabezpieczenia społecznego i świadczeń socjalnych, dostępu do towarów i usług, w tym zakwaterowania, członkostwa w związkach zawodowych, organizacjach pracodawców i organizacjach zawodowych, jak również dostępu do kształcenia. Podobnie, polskie przepisy dotyczące ochrony przed wiktymizacją obejmują jedynie dziedzinę zatrudnienia, z pominięciem innych dziedzin wchodzących w zakres zastosowania dyrektywy.

Pragniemy przypomnieć, iż ww. procedura przeciwko Polsce to już kolejne postępowanie o nieprzestrzeganie ustawodawstwa unijnego wszczęte przeciwko naszemu krajowi. Wszczęte ostatnio przez Komisję Europejską postępowania dotyczą niewdrożenia przez Polskę przepisów równościowych dotyczących m.in. takich kwestii jak dostęp do zatrudnienia, szkoleń zawodowych, ochrona przed molestowaniem seksualnym, brak niezależnego organu ds. przeciwdziałania dyskryminacji, równy dostęp do dóbr i usług dla kobiet i mężczyzn.

W związku z powyższym, apelujemy do Pana Premiera o jak najszybsze ukończenie działań legislacyjnych nad kompleksową i horyzontalną ustawą, która wdrożyłaby wszystkie wspólnotowe przepisy zakazujące dyskryminacji.

Apelujemy także o podjęcie merytorycznego i aktywnego dialogu z eksperckimi organizacjami pozarządowymi, które na co dzień zajmują się działaniami na rzecz grup dyskryminowanych. Oczekujemy, że kolejne wersje projektu ustawy, będącej od lat przedmiotem prac rządowych, będą na bieżąco konsultowane ze społeczeństwem obywatelskim i organizacjami reprezentującymi interesy osób narażonych na nierówne traktowanie. Po raz kolejny chcemy podkreślić, że w opinii niżej podpisanych organizacji wchodzących w skład Koalicji na Rzecz Równych Szans, projekt ustawy, mającej na celu wprowadzenie szczegółowych przepisów antydyskryminacyjnych, jest niedostatecznie konsultowany przez odpowiedzialne za niego podmioty rządowe. Takie postępowanie jest nie tylko sprzeczne z polskimi przepisami prawa regulującymi zasady opracowywania aktów prawnych, ale także z przepisami wspólnotowymi, nakazującymi organom władzy państwowej aktywne angażowanie społeczeństwa obywatelskiego w promocję przepisów antydyskryminacyjnych.

Z poważaniem
Członkowie Koalicji na Rzecz Równych Szans:

 • Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego - koordynator Koalicji
 • Fundacja Feminoteka
 • Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita"
 • Kampania Przeciw Homofobii
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • Lambda Warszawa
 • Amnesty International
 • Lambda Bydgoszcz
 • Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
 • Fundacja Równości
 • Koalicja Karat
 • Fundacja Trans-Fuzja
 • Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
 • Fundacja MaMa
 • Fundacja Przestrzeń Kobiet
 • Fundacja Autonomia
 • Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych MIKUSZEWO
 • Stowarzyszenie Homo Faber
 • Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Victoria"
 • Stowarzyszenie Nigdy Więcej
 • Stowarzyszenie Kobiet Konsola
 • FORUM 50+
 • Fundacja TUS
 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 • Instytut Podkarpacki
 • Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.PL
 • Żydowskie Stowarzyszenie Czulent
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM
 • Stowarzyszenia Romów w Polsce
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego

Do wiadomości:

 • Elżbieta Radziszewska, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania
 • Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • Michał Boni, Minister – członek Rady Ministrów, przewodniczący Rady Ministrów, szef Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów
 • Ryszard Kalisz, Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP
 • media
 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).