Program - fragment skanu

Do 30 sierpnia potrwają konsultacje "Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020". Opublikowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dokument określa projektowaną politykę państwa w tym zakresie. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią i do udziału w konsultacjach.

 

"Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji" to dokument o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, ustanowiony w celu realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju – „Strategii Rozwoju Kraju 2020” oraz Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego i innych strategii rozwoju. Intencją twórców jest walka z ubóstwem i wykluczeniem, która "musi opierać się na wzroście gospodarczym i zatrudnieniu oraz na nowoczesnej i skutecznej ochronie socjalnej".

Dokument obejmuje holistyczne podejście do problemu poparte badaniami przedmiotu. Twórcy uwzględnili szeroki kontekst, w jakim ubóstwo i wykluczenie społeczne ujawniają się, a proponowane rozwiązania są zakrojone na odpowiednio dużą skalę. Kompleksowe podejście do problemu jest widoczne w uwzględnieniu wszystkich dziedzin społecznych zaangażowanych w wytwarzanie ubóstwa i wykluczenia, a także rozwinięciu ich szczegółowych aspektów. Pod tym względem przypomina dokumenty wypracowywane w instytucjach europejskich i nie odbiega od nich sposobem przedstawiania negatywnych zjawisk lub prezentacji możliwych dróg do osiągnięcia pożądanego stanu rzeczy, choć jego specyfiką jest skupienie uwagi na sprawach krajowych.

W programie znajdują się wyczerpujące określenia złożonych przyczyn powodujących ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz wykaz zaplanowanych reform i udoskonaleń obecnych systemów odpowiedzialnych za redukowanie zasięgu zjawisk niepożądanych, diagnozę przybliżającą obecny, niezadowalający stan (mimo wyraźniej poprawy w wielu dziedzinach). Konstrukcja programu zawiera cele, priorytety dotyczące poszczególnych grup ludności i obszarów zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem, a także wytyczne dla monitoringu wprowadzanych reform oraz plan finasowania usług i świadczeń. Silnym akcentem jest zauważenie konieczności włączenia wszystkich podmiotów do realizacji planowanych reform: rządowych, samorządowych, lokalnych i NGO.

Przeprowadzone w dokumencie analizy zagrożenia ubóstwem czy „niską intensywnością pracy” są skategoryzowane według regionów kraju, klasy miejscowości, typu rodziny, wieku, rodzaju pracy, posiadania dzieci, sytuacji mieszkaniowej (włączając bezdomnych), co w efekcie przynosi szeroką panoramę patologii społecznych w Polsce. Zamieszczono również przegląd, analizę i ocenę instytucjonalnych, ale też zbliżonych do lokalnych (promocja deinstytucjonalizacji niektórych usług) rozwiązań przeciwdziałających ubóstwu i wykluczeniu oraz propozycje zmiany polityk w poszczególnych obszarach.

Ubóstwo i wykluczenie w różnym stopniu dotyczą krajów członkowskich Unii Europejskiej. Statystyki dla Polski, mimo cofania się negatywnych trendów, nadal są niekorzystne. Szacuje się, że w kraju żyje 18% ludzi ubogich, a „około 40% mieszkańców naszego kraju nie stać na przygotowanie codziennie pełnowartościowego posiłku”. Być może zawarty w dokumencie przegląd i pogłębiona analiza problemu, a także wypracowane na tej podstawie działania przybliżą nas do celu, jakim jest zmniejszenie w UE liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o 20 mln osób do roku 2018.

 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).