logo programu

Do 25 października 2013 r. potrwają konsultacje „Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej” (KPRES). Opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dokument określa projektowaną politykę państwa w tym zakresie i - w zamierzeniu - obejmuje cały sektor ekonomii społecznej w kontekście jego dalszego rozwoju.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu i do udziału w konsultacjach.

„Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej” jest „dokumentem o charakterze operacyjno-wdrożeniowym” i został ustanowiony „w celu średniookresowej strategii rozwoju kraju” do roku 2020. Trwające od pewnego czasu zainteresowanie Unii Europejskiej ekonomią społeczną i coraz większa rola tego sektora w poszczególnych politykach krajów UE nie są przypadkowe, bowiem korzyści wynikające z jego siły zostały już dawno oszacowane i docenione.

 

Stan sektora i kierunki rozwoju

„Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej” zawiera przegląd środowiska przedsiębiorstw ekonomii społecznej i przedstawia program, dzięki któremu dziedzina ta nie tylko będzie miała się lepiej, jak twierdzą twórcy opracowania, ale zostanie również wypromowana i doceniona.

Program zapowiada wiele zmian, które mają wesprzeć ekonomię społeczną i wzmocnić jej potencjał. Faktem jest, że „ekonomia społeczna gra coraz większą rolę w politykach UE”, jest ważnym narzędziem rozwiązywania problemów społecznych i wspierania społeczeństwa obywatelskiego. Autorzy wyciągają stąd wniosek: państwo powinno wspierać jej rozwój. Program zawiera wiele rozwiązań zmierzających w tym kierunku, opisuje działania jakie rząd powinien podjąć w celu poprawy kondycji sektora. Zaczyna się od prób zdefiniowania tego zjawiska, posiłkując się przy tym zasadami jakie w ekonomii społecznej obowiązują: świadczenie usług dla wspólnoty ważniejsze od zysku; autonomiczne i demokratyczne zarządzanie; nadrzędność ludzi i pracy względem kapitału. W tym wyliczeniu za najbardziej istotny uważa się solidaryzm przenikający podmioty ekonomii społecznej jako jej cecha nieodłączna.

Autorzy opracowania zauważają korzyści z dobrze funkcjonującego sektora ekonomii społecznej, które przesądzają o wzmożonym nim zainteresowaniu państwa – do najważniejszych należą: wsparcie w budowie demokracji uczestniczącej i kapitału społecznego, integracja i mobilizacja społeczności lokalnych, lepsze zaspokajanie potrzeb na szczeblu lokalnym. Ponadto podmioty ekonomii społecznej dobrze służą polityce wzrostu zatrudnienia (szczególnie wobec osób w trudnej sytuacji życiowej), co wiąże się z mniejszym obciążeniem dla pomocy społecznej. Wymienia się także korzyści psychologiczne dla pracowników, innowacyjność oraz duży potencjał w walce z ubóstwem i bezrobociem. Ministerstwo, wydając ten dokument, zaświadcza, że jest świadome znaczenia sektora ekonomii społecznej.

Autorzy twierdzą, że ekonomia społeczna będzie się rozwijać, kiedy zostaną przyjęte przez rząd odpowiednie ustawy i programy, kiedy na szeroką skalę rozpoczną się działania edukacyjne oraz zostaną ustanowione właściwe mechanizmy finasowania i skuteczne instrumenty pomiaru rezultatów, a sam sektor nie zatraci autonomii i innowacyjności.

W dokumencie przedstawiony został stan rozwoju ekonomii społecznej w kraju: rozkład terytorialny organizacji i ich rodzajów, udział w poszczególnych dziedzinach społecznych, ale też wielkość zatrudnienia, czy rodzaj prowadzonej działalności. Analiza obejmuje też finasowanie sektora, jego wkład w ogólne PKB, przepisy obowiązujące w tym zakresie, sposoby zdobywania środków na działalność oraz ich wysokość. Autorzy opracowania rozpoznają problem niestabilności finasowania, prowadzący do zachwiania ciągłości działania wielu placówek, a także niepewności zatrudnienia w nich oraz pozbawiania przedsiębiorstw społecznych możliwości rozwoju.

Program wskazuje, że potrzebna jest wspierająca interwencja publiczna nie naruszająca autonomii sektora. Władza publiczna ma w tym swój interes: zwiększenie zatrudnienia, wzrost spójności społecznej, rozwój kapitału społecznego oraz zwiększenie ilości i dostępności usług użyteczności publicznej. Aby to osiągnąć podmioty ekonomii społecznej muszą zostać wzmocnione. Zapowiadane są rozwiązania wzmagające ich powiązania z lokalnymi władzami i innymi podmiotami, lepsze rozwiązania prawne, dostępność kapitału i wiedzy. Zapowiada się też utworzenie silnego ośrodka koordynującego w strukturach rządowych, wyspecjalizowanego w tematyce ekonomii społecznej, w skład którego weszliby także przedstawiciele sektora. Silny akcent pada też na edukację formalną i nieformalną na wszystkich szczeblach kształcenia.

 

Priorytety

Priorytety programu obejmują kilka kluczowych obszarów:

 • wspieranie aktywności obywatelskiej i inicjatyw lokalnych,
 • tworzenie przyjaznego środowiska, także prawnego,
 • wspieranie nowych organizacji i jednostek pomocniczych,
 • promocja wolontariatu
 • rozwój usług użyteczności publicznej (innowacyjnych i standaryzowanych),
 • promocja zrównoważonego rozwoju,
 • tworzenie więzi międzypokoleniowych
 • działania integracyjne.

Redefiniowane jest także samo pojęcie przedsiębiorstwa społecznego oraz zasady i formy jego wsparcia. Wejście dokumentu w życie będzie oznaczać również zmiany w przepisach – korzystniejsze dla sektora, jak twierdzą autorzy dokumentu. Za priorytet uznana została także koordynacja i monitoring sektora. Ma się to stać poprzez utworzenie specjalnych ciał na różnych szczeblach, włącznie z ogólnokrajowym. Zapowiadane jest też wprowadzenie ułatwień dostępu do kapitału finansowego – przede wszystkim w formie bezpośredniej.

Priorytetem jest także rozwój systemu szkoleń i doradztwa, czyli dostarczenia wiedzy nowym przedsiębiorstwom. Na szczególne względy mogą liczyć ośrodki innowacyjne i think-tanki współpracujące z biznesem i środowiskiem akademickim. Autorom opracowania zależy również na kooperatywnym współdziałaniu partnerstw i klastrów oraz współpracy międzysektorowej. Wreszcie, ekonomia społeczna będzie promowana tak, aby znalazła się w głównym nurcie polityk regionalnych i krajowych.

 

Nowe instytucje

„Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej” przewiduje utworzenie w najbliższym czasie kilku instytucji, dzięki którym będzie mógł zostać zrealizowany. W roku 2015 ma powstać Krajowy Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej, poza nim działać ma Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej i jego regionalne odpowiedniki, jak również Krajowy Sekretariat Ekonomii Społecznej w strukturach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ma to zapewnić lepszą koordynację sektora, więcej danych na jego temat, pochodzących z monitoringu działań (obecne dane nie są wystarczające do stworzenia polityki publicznej dla ekonomii społecznej) oraz silną reprezentację środowiska. Działania w regionach, dzięki wymienionym organom, mają zostać skoordynowane z działaniami krajowymi.

 

Nakłady

Z założeń planu finansowego programu wynika, że „zaplanowane wydatki nie stanowią dodatkowego obciążenia budżetu państwa i funduszy celowych, stanowiąc ich doprecyzowanie celem osiągnięcia zakładanych rezultatów”. Autorzy przedstawiając plan finansowy podają jakie nakłady zostaną zużytkowane na poszczególne działania oraz z jakich źródeł zostaną zaczerpnięte. Opisane są też fundusze pożyczkowe i nowe zasady przyznawania dotacji.

 

Pliki do pobrania

Wypełniony formularz należy wysłać na adres:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).