PO WER - logo

W związku z uwagami do projektu Programu PO WER dotyczącymi konieczności wsparcia wdrażania Konwencji ONZ, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poszerzyło Priorytet Inwestycyjny o cel szczegółowy „Przygotowanie podmiotów polityk publicznych do pełnej implementacji postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.

 

To wielki sukces m.in. Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, które zgłaszało potrzebę zmian w projekcie PO WER zgodnie z opracowaniem przygotowanym przez grupę ON Inclusion. Zgłoszone przez nas uwagi zostały uwzględnione. Oznacza to, że w nowym Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (który w pewnym sensie będzie kontynuacją aktualnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) pojawi się nowy cel i możliwe będzie realizowanie działań monitorujących wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w ramach poszczególnych polityk publicznych.

W rządowym dokumencie znajduje się teraz zapis:

Cel 4. Przygotowanie podmiotów polityk publicznych do pełnej implementacji postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

 • monitorowanie polityk publicznych pod kątem ich zgodności z postanowieniami Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz komplementarności i spójności w obszarze niepełnosprawności
 • formułowanie rekomendacji zmian w zakresie dostosowania polityk publicznych do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych z zapewnieniem ich komplementarności i spójności
 • podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w procesie kształtowania i wdrażania polityk publicznych w zakresie zapewnienia równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
 • monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami
 • tworzenie sieci współpracy i wymiany informacji na temat wsparcia i zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w świetle postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Potencjalnymi beneficjentami w PI 9.4 będą:

 • minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego,
 • Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
 • Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Centralny Zarząd Służby Więziennej
 • organizacje pozarządowe

Potencjalnymi grupami docelowymi działań realizowanych w PI 9.4 będą:

 • publiczne i niepubliczne instytucje działające na rzecz osób, rodzin, środowisk i społeczności lokalnych dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych i polityk regionalnych w zakresie włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa oraz kontrole i nadzór nad tymi politykami
 • osoby odbywające karę pozbawienia wolności
 • społeczność romska

 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).