Kapitał Dolnego Śląska - okładka

Tworzenie płaszczyzny współpracy i jednolitej reprezentacji stowarzyszeń osób z niepełnosprawnościami oraz mobilizowanie i integrowanie środowiska, by angażowało się w proces wdrażania Konwencji ONZ - o planach nowych władz PFON mówi przewodniczący Zarządu PFON Grzegorz Kozłowski.

 

Z Grzegorzem Kozłowskim, Przewodniczącym Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym i Przewodniczącym Zarządu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych o miejscu, roli i zadaniach osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie rozmawia Łukasz Banaszak.

 

- Niedawno zmienił się Zarząd Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. Został Pan jego przewodniczącym. Proszę powiedzieć czym zajmuje się PFON i co chciałby Pan wraz ze swoim zespołem osiągnąć?

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych działa od 2003 roku. Zrzesza stowarzyszenia i związki stowarzyszeń osób niepełnosprawnych w Polsce. Od 2004 roku należy do Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (European Disability Forum – EDF). PFON realizuje wiele działań. Najważniejsze z nich to tworzenie płaszczyzny współpracy i jednolitej reprezentacji stowarzyszeń osób z niepełnosprawnościami, by zapewniać ich rzeczywisty wpływ na politykę społeczną państwa oraz rozwiązania prawne decydujące o sytuacji osób z niepełnosprawnościami.

Bardzo duże znaczenie mają także działania budujące kompetencje i umacniające pozycję organizacji pozarządowych osób z niepełnosprawnościami wobec rządu, samorządów i administracji publicznej. Realizujemy kilka konkretnych projektów – szczupłe ramy tej wypowiedzi nie daną możliwości aby je tu wymienić i omówić – zapraszam na naszą nową stronę internetową www.pfon.org.

A plany – wiążą się one z uruchamianiem szerokiego procesu wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Pragniemy zmobilizować i zintegrować środowiska osób niepełnosprawnych, aby zaangażowały się w ten proces. Konwencja wyraźnie stanowi, że środowisko osób z niepełnosprawnościami nie tylko powinno konsultować stanowione prawo lecz wręcz czynnie i aktywnie uczestniczyć w procesie jego stanowienia.

Ostatnio wiele się mówi o sprawach osób z niepełnosprawnością, ich prawach, potrzebach. Od niedawna mamy już ratyfikowaną Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych oraz podpisaną ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Czy Pana zdaniem polityka społeczna wobec osób z niepełnosprawnością w Polsce zmierza w dobrym kierunku?

Uważam, że tej polityce trzeba nadać nowe, zgodne z Konwencją kierunki. I wtedy będą dobre. Aby te kierunki były realizowane potrzebna jest modernizacja systemowa, by lepiej działały systemy: orzekania, opieki, rehabilitacji, zatrudnienia, a także: edukacji, ochrony zdrowia czy systemy komunikacyjne.

Niezbędna jest dostępność przestrzeni publicznej w szerokim tego słowa znaczeniu. I nie wolno ograniczać się jedynie do stanowienia prawa – absolutnie niezbędne jest kształtowanie świadomości potrzeb i możliwości osób z niesprawnościami – zarówno u nich samych jak i u ludzi z ich otoczenia – i tego najbliższego ale również tego dalszego. Konieczna jest akceptacja dla tego typu działań edukacyjnych i świadomościowych.

Od kwietnia br. zmieniły się zasady dofinansowania w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą mogą otrzymać takie samo dofinansowanie jak zakłady pracy chronionej. Jakie jest Pana zdanie na ten temat?

Zrównanie podmiotów uważam za słuszne, ponieważ właściwym kierunkiem jest tworzenie korzystnych warunków dla wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Można się spodziewać, że wprowadzone zmiany zwiększą zainteresowanie pracodawców z otwartego rynku zatrudnianiem pracowników z niepełnosprawnościami.

Powiedział Pan dużo o działaniach na szczeblu ogólnopolskim. A jakie działania powinniśmy realizować na poziomie lokalnym?

Na poziomie lokalnym działają podstawowe ogniwa organizacji zrzeszonych w PFON, a także inne organizacje pozarządowe działające tylko na poziomie gmin i miast. Rozwijanie ich aktywności ma dla poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych bardzo duże znaczenie. To one
właśnie mogą skutecznie działać na rzecz ograniczania barier i budowy ułatwień, aby osobom niepełnosprawnym żyło się w środowiskach lokalnych coraz lepiej.

Trzeba unowocześnić ich działania tak, by były skuteczne w reprezentowaniu interesów, we wpływaniu na politykę lokalną i w egzekwowaniu podejmowanych decyzji. Unowocześnienie to musi także obejmować jakość świadczonych przez organizacje pozarządowe usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych i społecznych.

 

Źródło: Kapitał Dolnego Śląska

 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).