Siedziba Rady UE w Brukseli

24 listopada 2009 r. Rada Unii Europejskiej ratyfikowała Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Ratyfikacja stanowi zwrot w kierunku wzmocnienia praw człowieka i postawienie praw osób niepełnosprawnych na czołowym miejscu w dyskusji nad prawami człowieka.

 

Jest to pierwszy przypadek w historii UE, kiedy Wspólnota Europejska przystępuje do międzynarodowego paktu w sprawach praw człowieka.

 

Dziewięć podstawowych międzynarodowych instrumentów praw człowieka

Na poziomie Organizacji Narodów Zjednoczonych istnieje dziewięć podstawowych międzynarodowych instrumentów regulujących kwestie praw człowieka. Wejście w życie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w życie w maju 2008 roku - pierwszej konwencji Narodów Zjednoczonych specjalnie odnoszącej się do praw ludzi niepełnosprawnych - było efektem wielkiego wysiłku i mobilizacji tych, którzy brali udział w wynegocjowaniu jej tekstu. Dla EDF stanowi to historyczne osiągnięcie w walce z naruszaniem praw człowieka w stosunku do osób niepełnosprawnych.

 

Instrumenty Konwencji

Konwencja tworzy szereg precedensów: jest ona pierwszym obszernym paktem w sprawie praw człowieka w XXI w. i najszybciej ratyfikowanym przez imponująco wielką liczbę państw od czasu wejścia jej w życie w 2008 roku. Z 143 sygnatariuszami i 74 ratyfikacjami tylko w ciągu 32 miesięcy od rozpoczęcia procedury podpisywania, Konwencja ustanowiła bezprecedensowy rekord w zgodności społeczności międzynarodowej.

 

Konwencja w UE

W UE jest ponad 65 milionów osób niepełnosprawnych, co stanowi ponad 10% mieszkańców 27 krajów członkowskich. Od wejścia w życie w maju 2008 roku Konwencja została podpisana przez wszystkie kraje członkowskie i przez Wspólnotę Europejską; została również ratyfikowana przez 12 państw (Austria, Belgia, Republika Czeska, Dania, Niemcy, Węgry, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Portugalia, Włochy i Wielka Brytania).
W 2008 roku, zaraz po wejściu Konwencji w życie, EDF wezwał Państwa Członkowskie do bezwarunkowego wdrożenia Konwencji i stworzenia platformy wspólnego, ciągłego dialogu z europejskimi organizacjami reprezentującymi osoby niepełnosprawne. Od tego czasu europejski ruch osób niepełnosprawnych podkreślał konieczność włączenia organizacji społecznych w proces wdrażania i monitoringu. Yannis Vardakastanis, Prezydent EDF podkreślał: „UE nie tylko uczyniła wielki krok w swojej historii, ale również wysłała pozytywny sygnał do swoich Państw Członkowskich, które nie ratyfikowały jeszcze Konwencji”.

 

Jak związało to państwa członkowskie UE?

Konwencja Narodów Zjednoczonych zobligowała Państwa-Strony do przeglądu obowiązującego prawa, polityki i programów dla zapewnienia ich zgodności z jej zapisami. Oznacza to konieczność podjęcia działań w wielu obszarach, takich jak edukacja, zatrudnienie, transport, budownictwo i infrastruktura, otwierających dla całego społeczeństwa, zapewniających prawo do głosowania i udziału w życiu politycznym, zapewniających pełną zdolność do czynności prawnych wszystkich osób z niepełnosprawnościami, jak również do podjęcia działań, w wyniku których osoby z niepełnosprawnościami przestaną żyć w instytucjach, odseparowane od społeczności, a zaczną żyć w społeczeństwie promującym niezależne życie.

Wszystkie instytucje UE muszą teraz wprowadzać wartości Konwencji we wszystkich tworzonych politykach w obszarach swoich kompetencji: od transportu do zatrudnienia, od technologii informacyjnych i komunikacyjnych do współpracy w dziedzinie rozwoju. To oznacza również, że powinny one zagwarantować dostęp do swoich budynków, swojej polityki zatrudnienia i polityki w zakresie komunikacji.

 

To dopiero początek

W chwili przyjęcia Konwencji przez Wspólnotę, jako nowej relacji pomiędzy Unią Europejską a ONZ, EDF określiło jej nadzwyczajne związki:

"Ubolewamy nad wprowadzeniem przez Radę zastrzeżenia do przepisów Konwencji, zgodnie z którym Rada wyłączyła stosowanie przepisów Konwencji w kwestii zatrudniania osób niepełnosprawnych w siłach zbrojnych. Wzywamy Państwa-Strony z całego świata do sprzeciwienia się temu zastrzeżeniu jako niebezpiecznemu precedensowi." – Donata Viviani, Wiceprezydent EDF.

- Opóźnienia w procedurze zatwierdzenia przez Wspólnotę Europejską Protokołu Dodatkowego jest raniące dla jej obywateli. Zgodnie z treścią Protokołu, mieszkaniec Europy może domagać się swoich praw wynikających z Konwencji, jeśli nie zostały zagwarantowane przez sądy krajowe. To opóźnienie oznacza, że Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych jeszcze nie może rozpocząć procedury zapytań w kwestii naruszania praw człowieka w stosunku do osób niepełnosprawnych w Europie. EDF chce mieć pewność, że następna prezydencja UE będzie zmierzała do podpisania Protokołu Dodatkowego.

Bardzo ważne jest, aby instytucje UE pracowały nad szczegółami wdrożenia i zapewniły silny, niezależny mechanizm monitorowania wdrażania Konwencji oraz szybko go określiły: mechanizm musi być wolny od wszelkich nacisków. UE i społeczeństwa obywatelskie eksplorują zupełnie nowe obszary prawa międzynarodowego i praw człowieka: poza konsultacjami, zaangażowanie się organizacji osób niepełnosprawnych z prawem ingerowania w proces implementacji Konwencji jest bardzo ważne dla sukcesu tego traktatu o prawach człowieka.

Europejski ruch osób niepełnosprawnych wzywa nadchodzącą hiszpańską prezydencję do aktywnych działań mających na celu zatwierdzenie ratyfikacji Konwencji przez Narody Zjednoczone w pierwszych miesiącach 2010 roku. Ten niezbędny krok niewątpliwie zbliży 65 milionów obywateli z niepełnosprawnościami z nowymi liderami Europy, od razu po wejściu w życie traktatu lizbońskiego.

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2019 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).