Access City Award - logo

Komisja Europejska zachęca miasta liczące co najmniej 50 tys. mieszkańców do udziału w czwartej edycji konkursu Access City Award — europejskiej nagrody dla miast dostępnych dla osób z niepełnosprawnością i osób starszych.

 

Przyznawana co roku nagroda jest częścią szerszych starań UE na rzecz budowania Europy bez barier: poprawa dostępności przynosi długotrwałe korzyści gospodarcze i społeczne dla miast, zwłaszcza w kontekście starzenia się społeczeństwa.

"Zachęcam miasta z całej Europy do udziału i podzielenia się pomysłami, jak rozszerzyć dostępność dla wszystkich. Jeżeli dołożyliście szczególnych starań, aby poprawić ten aspekt, wasze miasto może dać dobry przykład i zainspirować innych" - powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa Viviane Reding.

W Unii Europejskiej żyje około 80 milionów niepełnosprawnych obywateli, a liczba osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej rośnie wraz ze starzeniem się społeczeństwa. Zapewnienie wszystkim dostępu do komunikacji miejskiej, przestrzeni i usług publicznych oraz technologii stanowi obecnie prawdziwe wyzwanie. Większa dostępność niesie jednak za sobą korzyści gospodarcze i społeczne, a także przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i włączenia społecznego w środowisku miejskim.

Zgodnie z przyjętą przez Organizację Narodów Zjednoczonych Konwencją Praw Osób Niepełnosprawnych, dostępność jest jednym z filarów Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010–2020, której celem jest budowanie Europy bez barier, dostępnej dla wszystkich.

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia można składać do 10 września 2013 r. (do północy czasu brukselskiego) w języku angielskim, francuskim lub niemieckim przez stronę konkursu.

 

Proces wyłonienia laureatów

Wyłonienie laureatów przebiega dwuetapowo: po wstępnej selekcji zgłoszeń na szczeblu krajowym nastąpi ostateczna selekcja na szczeblu europejskim. W europejskim etapie konkursu jury złożone z ekspertów w zakresie dostępności, w tym przedstawicieli Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, wybierze spośród nominowanych miast do czterech laureatów, którzy wezmą udział w ceremonii rozdania nagród w Brukseli. Uroczystość zbiegnie się w czasie z konferencją z okazji Europejskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych (3–4 grudnia 2013 r.).

 

Kryteria przyznawania nagrody

Postulat dostępności musi być realizowany w spójny i systematyczny sposób w odniesieniu do towarów, usług i infrastruktury. Inicjatywy będą zatem oceniane pod kątem zintegrowanego podejścia w czterech głównych obszarach: budynki i przestrzeń publiczna; transport i powiązana infrastruktura; technologie informacyjno-komunikacyjne, w tym nowe technologie (ICT) oraz obiekty użyteczności publicznej i usługi publiczne. Jury weźmie w szczególności pod uwagę wpływ działań w zakresie dostępności na codzienne życie osób niepełnosprawnych oraz miasta jako całości, jak również jakość i trwałość osiągniętych wyników. Należy również wykazać aktywne zaangażowanie osób niepełnosprawnych i reprezentujących je organizacji w planowanie, realizacji i utrzymaniu polityki miasta na rzecz dostępności.

 

Zwycięzcy poprzednich edycji

Główną nagrodę w pierwszej edycji Access City Award (2010 r.) otrzymała Avila (Hiszpania); w drugiej (2011 r.) - Salzburg (Austria), w trzeciej (2012 r.) - stolica Niemiec, Berlin. W 2012 r. jury przyznało wyróżnienie Gdyni w kategorii transport i powiązana infrastruktura. Obecnie Gdynia jest gospodarzem konferencji "Dostępne miasta – najlepsze praktyki", podczas której zwycięzca, laureaci i pozostałe miasta UE będą dzielić się doświadczeniami i omawiać projekty i przyszłe plany w dziedzinie dostępności.

 

Polityka UE na rzecz dostępności dla osób niepełnosprawnych

Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010–2020 wyznacza ogólne ramy działania w dziedzinie niepełnosprawności i dostępności na szczeblu UE w celu uzupełnienia oraz wsparcia wysiłków państw członkowskich. W tym kontekście Komisja Europejska opracowuje wniosek dotyczący europejskiego aktu w sprawie dostępności, który zostanie przedstawiony w drugiej połowie 2013 r.

Szczegółowe postanowienia w zakresie dostępności są uwzględnione w prawodawstwie unijnym w takich obszarach jak transport oraz usługi komunikacji elektronicznej. UE korzysta ponadto z szeregu instrumentów spoza ustawodawstwa i polityki, takich jak badania i standaryzacja, w celu zapewnienia optymalnej dostępności budynków, ICT, transportu itd. oraz wspierania rozwoju ogólnounijnego rynku dostępnych produktów i usług.

UE dąży również do poprawy funkcjonowania rynku technologii wspomagających dla osób niepełnosprawnych oraz popiera koncepcję „projektowania dla wszystkich” (Design for All) z korzyścią dla całego społeczeństwa, w tym osób starszych i o ograniczonej sprawności ruchowej.

 

Więcej informacji

Czy chcieliby Państwo, aby projekty z Waszego miasta znalazły się w następnej broszurze Access City Award? Jeżeli pragną Państwo podzielić się swoimi doświadczeniami i działaniami z innymi miastami, dodatkowe informacje o konkursie znajdują się na stronie organizatorów.

 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).