Model budowania reprezentacji interesów osób z niepełnosprawnością - okładka

W 2013 roku Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wydało polskie tłumaczenie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

 

Głównym celem ICF jest ustalenie wspólnego języka stosowanego do opisu zdrowia i stanów związanych ze zdrowiem, w tym niepełnosprawności, w celu usprawnienia porozumiewania się różnych użytkowników, np. pracowników służby zdrowia, pracowników naukowych, decydentów i społeczeństwa, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

ICF opiera się na nowoczesnej definicji niepełnosprawności, która przezwyciężyła wady definicji nawiązujących do dwóch skrajnych modeli: „medycznego” i „społecznego”.

Pierwszy z nich postrzegał niepełnosprawność jako problem osobisty, bezpośrednio wywołany przez chorobę, uraz lub inny stan chorobowy, wymagający opieki medycznej w postaci indywidualnego leczenia prowadzonego przez przygotowane to tego zawodowo osoby. Celem postępowania w niepełnosprawności w ramach modelu medycznego było wyleczenie lub dostosowanie jednostki i zmiana jej zachowania. Opieka medyczna postrzegana była jako główne zagadnienie, a na poziomie ustalania polityki zasadniczą kwestią była modyfikacja lub reforma polityki w zakresie opieki zdrowotnej.

Z kolei społeczny model niepełnosprawności postrzegał ją głównie jako problem stworzony przez społeczeństwo i kwestię dotyczącą pełnej integracji społecznej jednostek. Niepełnosprawność – w świetle modelu społecznego – nie jest cechą jednostki, ale raczej złożonym zbiorem stanów, z których wiele jest tworem środowiska społecznego. Dlatego postępowanie wymaga działania społecznego, a na całym społeczeństwie spoczywa zbiorowa odpowiedzialność za dokonanie modyfikacji środowiska koniecznej dla pełnego uczestniczenia ludzi niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Zagadnienie pozostaje zatem w obszarze postaw lub ideologii i wymaga zmian społecznych, a na poziomie politycznym staje się kwestią praw człowieka.

Według ICF niepełnosprawność ma charakter biopsychospołeczny i jest wielowymiarowym zjawiskiem wynikającym z wzajemnych oddziaływań między ludźmi (w tym ich dysfunkcją) i otaczającym ich środowiskiem fizycznym i społecznym. Nowoczesne podejście do niepełnosprawności proponowane przez ICF umożliwia wykorzystywanie tej klasyfikacji przez szerokie spektrum rozmaitych użytkowników w różnych celach. ICF jest narzędziem statystycznym, badawczym, klinicznym i edukacyjnym. Szczególnego podkreślenia wymaga jego przydatność jako narzędzia polityki społecznej, które powinno być wykorzystywane do planowania polityki społecznej w obszarze niepełnosprawności, opracowywania programów interwencji i ewaluacji ich rezultatów.

 

Do pobrania:

 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).