Autorka: Anna Woźniak-Szymańska

Europejska Unia Niewidomych – EBU (European Blind Union) jest organizacją pozarządową, non-profit, założoną w 1984 roku. Jest jednym z sześciu organów regionalnych Światowej Unii Niewidomych i jedyną organizacją tego typu reprezentującą interesy osób niewidomych i słabowidzących w Europie. Celem EBU jest ochrona i promocja interesów wszystkich osób z dysfunkcją wzroku, co zapisano w artykule 2 jej Konstytucji. Aktualnie EBU zrzesza 45 państw.

Pracą EBU kieruje Zarząd, w którego skład wchodzi 13 wybranych członków odpowiadających przed Zgromadzeniem Generalnym, odbywającym się raz na cztery lata, wówczas wszystkie kraje reprezentowane są przez swoją delegację. Szczegółowa praca prowadzona jest przez komisje problemowe, których pola działań odzwierciedlają sprawy odgrywające najważniejszą rolę dla EBU oraz przez tzw. grupy sterujące, które pomagają EBU odpowiednio zajmować się potrzebami poszczególnych grup w populacji osób z dysfunkcją wzroku (osoby starsze, młodzież, kobiety, osoby słabowidzące, głuchoniewidome, osoby niewidome i słabowidzące z dodatkowymi dysfunkcjami). Biuro EBU znajduje się w Paryżu, jest odpowiedzialne za komunikację w ramach EBU oraz informacje przekazywane szerszej publiczności, wydaje newsletter w czterech językach: angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.

Polski Związek Niewidomych jest członkiem EBU. Prezes PZN systematycznie współpracuje z Zarządem EBU, zwłaszcza jego prezesem i dyrektorem paryskiego biura. Wymienia również drogą elektroniczną informacje, opinie, refleksje, uwagi dotyczące wydarzeń w Polsce i w Europie z szefami komisji. W ramach struktur EBU działa komisja ds. współpracy z Unią Europejską, którą tworzą szefowie organizacji lub osoby upoważnione do reprezentowania organizacji. Poza wymianą korespondencji, jeden lub dwa razy w roku odbywają się posiedzenia Komisji w jednym z krajów członkowskich. Komisja spotyka się ze ścisłym zarządem, podczas obrad omawiane są kluczowe zagadnienia dotyczące rozwiązań europejskich (np. opinie projektów, projekty dyrektyw, konwencji). Członkostwo w EBU skutkuje wymianą dobrych praktyk na wielu polach. Cenne są te dotyczącE na przykład standardów usług rehabilitacyjnych czy sprzętu rehabilitacyjnego, a także próby przenoszenia rozwiązań prawnych do państw, które niedawno wstąpiły do UE. Organizowane są również wspólne konferencje, seminaria, konkursy, prowadzone projekty, w których bezpośredni udział biorą osoby niewidome (np. wolontariat, festiwale, seminaria).

W październiku br. na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyńskiego i kierownictwa PZN do Warszawy z Wielkiej Brytanii przyjechał Prezydent EBU Lord Colin Low, który uświetnił swoją obecnością uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niewidomych, która odbyła się 15 października w Belwederze. W swoim wystąpieniu apelował o rozsądniejsze planowanie wspólnych przestrzeni miejskich i zwracał uwagę na wady w modnym ostatnio przenikaniu się ulic i chodników. Zwrócił również uwagę, że „ciche silniki hybrydowe czy elektryczne, stosowane w samochodach i autobusach stwarzają zagrożenie dla tych, którzy chcąc przejść przez ulicę, polegają głównie na słuchu, bo mają słaby wzrok. Europejska Unia Niewidomych jest za ekologicznymi rozwiązaniami w motoryzacji, ale jest naprawdę ważne, by tak zwane "zielone silniki" były przyjazne nie tylko środowisku, ale i przechodniom".

Europejska Unia Niewidomych współpracuje również ściśle z Europejskim Forum Niepełnosprawnych - EDF. Pokłosiem tej współpracy było powstanie ważnego dla EBU dokumentu, tzw. Deklaracji dublińskiej inspirowanej Manifestem Wyborczym EDF. "Nic o osobach z niepełnosprawnością bez udziału osób z niepełnosprawnością” – to najważniejsza myśl Manifestu. Manifest istnieje od niedawna, ale już teraz staje się inspiracją dla innych grup. Jednym ze środowisk, czerpiących z tego pomysłu, są osoby niewidome i słabowidzące. Chodzi o uczestników konferencji "Obywatelska Europa dla wszystkich, osoby niepełnosprawne w działaniu”. W jej trakcie stworzono własny dokument, wzorowany na "Manifeście wyborczym”. Konferencję połączono z posiedzeniem komisji ds. kontaktów z Unią Europejską Europejskiej Unii Niewidomych, a całe spotkanie odbyło się jeszcze przed wakacjami w Dublinie.

 

Postulaty Europejskiej Unii Niewidomych zawarte w "Deklaracji Dublińskiej":
 1. Prawo do uczestniczenia w procesach decyzyjnych Unii Europejskiej na wszystkich etapach i poziomach – „nic o nas bez nas”
 2. Szybka ratyfikacja i wdrożenie Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych – „przyszłość nie może czekać”
 3. Szybkie przyjęcie Dyrektywy w sprawie równego traktowania w celu zagwarantowania równości w dostępie do wszystkich aspektów życia włączając dostęp do edukacji, zatrudnienia, transportu, służby zdrowia, zabezpieczenia społecznego, opieki socjalnej, dóbr i usług, infrastruktury publicznej, informacji i komunikacji, gospodarki mieszkaniowej – „by przejść od słów do czynów”
 4. Edukacja w szkolnictwie integracyjnym, które bierze pod uwagę nasze specyficzne edukacyjne potrzeby i życzenia
 5. Środki, by przezwyciężyć katastrofalną sytuację, kiedy to trzy na cztery niewidome lub słabowidzące osoby w wieku produkcyjnym pozostają bez pracy
 6. Przyzwoity standard życia
 7. Legislacyjne narzędzia w obszarze rynku wewnętrznego, które zapewnią pełną dostępność projektowanych i dostarczanych towarów i usług zgodnie z zasadą "zaprojektowane dla wszystkich"
 8. Dostępna informacja oraz informacyjne i komunikacyjne technologie, włączając dostępność stron internetowych i informacje Unii Europejskiej
 9. Likwidacja barier w prawie autorskim, tak, by udostępnić książki i materiały w odpowiednich formatach, także elektronicznym
 10. Prawo do nauki brajla i używania go równolegle z nowoczesnymi technologiami
 11. Dostępna telekomunikacja, również media cyfrowe zaprojektowane do obsługi audiodeskrypcji, dostępnych elektronicznych przewodników po programach i innych sterowników
 12. Dostępne procedury wyborcze i uznanie prawa do kandydowania w wyborach
 13. Zachowanie tradycyjnego rozróżnienia pomiędzy strefą pieszą a ruchem ulicznym, sposobu ostrzegania o zbliżającym się tak zwanym „cichym samochodzie” (cichobieżnym)
 14. Zachowanie wolnych od opłat usług pocztowych dla niewidomych i słabowidzących osób.

 

Materiał z Biuletynu Euroniepełnosprawni nr 1(12)/2009

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).