Autorka: Anna Firkowska-Mankiewicz, Akademia Pedagogiki Specjalnej

IASSID jest pierwszą i jedyną tej rangi, światową organizacją zajmującą się badaniami naukowymi nad niepełnosprawnością intelektualną i związanymi z nią zaburzeniami rozwoju oraz nad sytuacją osób z tą niepełnosprawnością i ich rodzin.

Historia

IASSID (International Association for Scientific Study of Intellectual Disability; pierwotna nazwa: IASSMD - International Association for Scientific Study of Mental Deficiency) to międzynarodowe, wielodyscyplinarne, naukowe, pozarządowe stowarzyszenie, powstałe w efekcie trzech międzynarodowych kongresów poświęconych niepełnosprawności intelektualnej. Pierwszy z tych kongresów odbył się w roku 1960 w Londynie, drugi w roku 1961 w Wiedniu i trzeci w roku 1964 w Kopenhadze. Jego inicjatorami były organizacje naukowe ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i krajów Skandynawii. Stowarzyszenie ukonstytuowało się na Kongresie w Kopenhadze, a jego konstytucja opublikowana została w roku 1965 w American Journal of Mental Deficiency i w Journal of Mental Deficiency Research. Ustalono, że kongresy Stowarzyszenia odbywać się będą co 3 lata, przy czym pierwszy Kongres IASSMD odbył się w Montpellier we Francji w 1967 r., a kolejny w 1970 r. - w Warszawie. Burzliwe losy tego Kongresu, szykany polskich władz komunistycznych wobec organizatora Kongresu na terenie Polski doktora (późniejszego profesora) Ignacego Walda opisał szczegółowo Alan Clarke, pierwszy Sekretarz Generalny Stowarzyszenia - w Journal of Intellectual Deficiency Research (1991, 35,1-12). Od 1980 r. kongresy organizowane są w cyklu 4-letnim. Ostatni, 13 Kongres, miał miejsce w 2008 r. w Cape Town, w RPA.

 

Misja

IASSID jest pierwszą i jedyną tej rangi, światową organizacją zajmującą się badaniami naukowymi nad niepełnosprawnością intelektualną i związanymi z nią zaburzeniami rozwoju oraz nad sytuacją osób z tą niepełnosprawnością i ich rodzin. Niepełnosprawność intelektualna (terminem tym zastąpiono w 1994 r. poprzednie terminy, takie jak: mental deficiencymental retardation, czyli opóźnienie, upośledzenie umysłowe) określana jest jako wrodzona bądź występująca w okresie rozwojowym (do 18 roku życia) znacząco obniżona zdolność do rozumienia nowych lub złożonych informacji oraz uczenia się i wykorzystywania nowych umiejętności, współwystępująca z obniżoną zdolnością samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach życiowych.

Główne zadania Stowarzyszenia obejmują:

 • tworzenie płaszczyzny dialogu i wymiany idei, wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz gromadzenie i rozpowszechnianie informacji na temat niepełnosprawności intelektualnej;
 • organizowanie międzynarodowych i regionalnych kongresów, konferencji i seminariów;
 • wspieranie badań nad niepełnosprawnością intelektualną - jej przyczynami, diagnostyką, prewencją, leczeniem oraz edukacją i rehabilitacją społeczną osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin;
 • opracowywanie i rozpowszechnianie publikacji dotyczących niepełnosprawności intelektualnej oraz form wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • promowanie i wspieranie nowych organizacji zajmujących się badaniami nad niepełnosprawnością intelektualną oraz zachęcanie do członkostwa w nich profesjonalistów z różnych dyscyplin;
 • promowanie współpracy pomiędzy różnymi organizacjami zajmującymi się badaniami naukowymi nad niepełnosprawnością intelektualną.

Zadania te realizowane są poprzez:

 • Światowe Kongresy organizowane co 4 lata, gromadzące z reguły ponad 1000 uczestników ze wszystkich stron świata;
 • kongresy regionalne;
 • grupy zajmujące się określoną problematyką (Special Interest Research Groups - SIRG), np. zdrowiem psychicznym, fizycznym, jakością życia, rodziną, starzeniem się osób z niepełnosprawnością intelektualną itd.

 

Władze

Ciałem zarządzającym Stowarzyszeniem jest Walne Zgromadzenie członków, zwoływane co 4 lata lub na specjalne zaproszenie Przewodniczącego, ewentualnie na prośbę co najmniej 10 organizacji członkowskich. Organem wykonawczym Zgromadzenia jest Rada składająca się maksymalnie z 30 członków reprezentujących stowarzyszenia krajowe, ośrodki badawcze, indywidualnych członków, SIRG oraz regiony geograficzne (Europę, Azję z Pacyfikiem, Północną i Południową Amerykę). Walne Zgromadzenie dokonuje oceny działań Rady, aprobuje politykę finansową, dokonuje zmian w konstytucji i regulaminie, wypowiada się na temat planu działania Stowarzyszenia i działalności SIRG, wybiera urzędników Stowarzyszenia.

Najważniejsze stanowiska w Stowarzyszeniu to:

 • Przewodniczący - wybierany na jedną 4-letnią kadencję
 • Przewodniczący - elekt
 • czterech wiceprzewodniczących
 • Sekretarz - wybierany na dwie kadencje
 • Skarbnik - odpowiedzialny za finanse Stowarzyszenia
 • bezpośredni były Przewodniczący
 • urzędnicy honorowi.

Członkami Stowarzyszenia mogą być:

 • organizacje krajowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • centra badawcze
 • organizacje afiliowane (bez prawa głosu)
 • indywidualni członkowie
 • członkowie honorowi.

Szczegóły dotyczące warunków członkostwa znaleźć można na stronie IASSID .

 

Współpraca międzynarodowa

Jako jedyna tej rangi organizacja naukowa zajmująca się niepełnosprawnością intelektualną IASSID współpracuje ściśle z innymi światowymi organizacjami działającymi na tym polu - a szczególnie z Inclusion International (wielką międzynarodową organizacją pozarządową skupiającą ponad 150 krajowych stowarzyszeń osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin i przyjaciół) oraz WHO - Światową Organizacją Zdrowia, dla której jest cenionym, liczącym się (podobnie jak Inclusion International) ekspertem, konsultantem i inspiratorem wielu działań, np. w zakresie szczepień, rewizji klasyfikacji i terminologii dotyczącej niepełnosprawności intelektualnej, opracowywania deklaracji, dokumentów i publikacji na temat niepełnosprawności intelektualnej.

Ważnym kanałem dystrybucji naukowych dokonań IASSID i jego członków są czasopisma: Journal of Intellectual Disability Research (JIDR) i European Journal on Mental Disability, a także Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, których IASSID jest współsponsorem i współwydawcą. IASSID rozprowadza także międzynarodowy newsletter informujący o działaniach Stowarzyszenia i jego grup (SIRG), konferencjach i kongresach, programach badawczych i szkoleniach.

Bezsprzecznie można uznać IASSID za światowego lidera w dziedzinie badań nad niepełnosprawnością intelektualną i sojusznika innych organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, takich jak Inclusion International, European Disability Forum, czy WHO.

 

Źródła

 • Portal IASSID
 • Clarke A.D.B. The brief history of the International Association for the Scientific Study of Mental Deficiency (IASSID), Journal of Intellectual Deficiency Research, 1991, 35, 1-12.

 

Materiał z Biuletynu Euroniepełnosprawni nr 1(12)/2009

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).