Autorka: Małgorzata Koter-Mórgowska

FIMITIC powstała w 1953 roku, w Namur (Belgia) pod francuską nazwą Fédération Internationale des Mutilés et Invalides du Travail et des Invalides Civils czyli Międzynarodowa federacja okaleczonych i inwalidów pracy oraz inwalidów cywilnych.

Odegrała ważną rolę w spowodowaniu, aby państwa otaczały opieką nie tylko inwalidów wojennych, ale także osoby, które stały się niepełnosprawne z innych przyczyn. Obecnie FIMITIC jest pozarządową międzynarodową organizacją typu parasolowego, neutralną pod względem politycznym i religijnym, działającą w sferze praw człowieka i zrzeszającą reprezentatywne narodowe stowarzyszenia osób niepełnosprawnych fizycznie z większości krajów Europy. W chwili obecnej jest to 26 organizacji. Siedziba FIMITIC znajdowała się w kolejno we Włoszech, Szwajcarii i w Bonn w Niemczech (lata 1984-2007), a od stycznia 2008 sekretariat Federacji znajduje się w miejscowości Vác na Węgrzech.

Głównym celem działań FIMITIC jest zapewnienie równości szans i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osobom z niesprawnościami fizycznymi oraz walka z wszelkimi przejawami dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Drogą do osiągnięcia tego celu jest dla FIMITIC m.in. aktywna współpraca z organizacjami międzynarodowymi. FIMITIC posiada status doradczy w Radzie Ekonomiczno-Społecznej ONZ, status uczestniczący w Radzie Europy, znajduje się na Liście Specjalnej Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) oraz jest członkiem zwyczajnym Europejskiego Forum Niepełnosprawnych (EDF). Przedstawiciele FIMITIC biorą czynny udział w tworzeniu i implementacji międzynarodowych dokumentów związanych z zagadnieniem niepełnosprawności. Przykładem takich działań było m.in. pisemne konsultowanie projektu Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych oraz bezpośredni udział ówczesnego Przewodniczącego FIMITIC, Nigela Brandera, jako członka irlandzkiej delegacji rządowej w pracach Komisji Organizacji Narodów Zjednoczonych opracowującej tę konwencję.

FIMITIC działa na rzecz zacieśniania międzynarodowych więzi pomiędzy osobami niesprawnymi fizycznie. Organizuje spotkania, konferencje i seminaria mające na celu wymianę doświadczeń, opinii oraz informacji na temat dobrych i złych praktyk w zakresie zagadnień związanych z problematyką niepełnosprawności w różnych krajach.

FIMITIC wspiera organizacje członkowskie w ich działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Dąży do wzmocnienia potencjału i reprezentatywności tych organizacji jako rzeczników interesów osób niepełnosprawnych fizycznie, wspiera w zwracaniu uwagi rządów na prawa człowieka i konieczność zapewnienia równości szans obywatelom z niesprawnościami. Bierze udział w organizowaniu kampanii społecznych i wypracowywaniu metod działania w stosunku do władz, wpływowych instytucji i innych gremiów, promując ponadnarodowe kwestie związane z prawami i możliwościami osób z niepełnosprawnościami fizycznymi w celu osiągnięcia ich równego i pełnego uczestnictwa w życiu społeczeństw.

Szczególną uwagę FIMITIC poświęca sprawom osób niepełnosprawnych w krajach centralnej i wschodniej Europy, dając wsparcie w tworzeniu nowych struktur i programów poszerzających wiedzę na temat europejskich i międzynarodowych inicjatyw, które mogą być użyteczne w działaniach na rzecz dostępności obiektów, transportu, zatrudnienia, w zakresie spraw socjalnych itp. na poziomie poszczególnych krajów.

Polskę reprezentuje w FIMITIC Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo, która jest członkiem FIMITIC od 2001 roku. Począwszy od roku 2003 przedstawiciele OFOONR biorą udział w odbywających się co 2 lata Konferencjach Delegatów FIMITIC. Każdą z tych konferencji poprzedza międzynarodowe sympozjum organizowane przez FIMITIC we współpracy z organizacją będącą gospodarzem. I tak: w 2003 roku w Rzymie uczczono Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych konferencją pod hasłem „Europa równych obywateli – społeczeństwo dla wszystkich”, w 2005 w Nottwil (Szwajcaria) miało miejsce seminarium pt. „Postęp w medycynie dla wszystkich wymogi sprawiedliwej dystrybucji świadczeń medycznych”, zaś w 2007 roku w Dublinie „Technologie informatyczne środkiem do zwiększenia szans osób z niesprawnościami w sferze edukacji i zatrudnienia”. FIMITIC była też współorganizatorem konferencji na temat turystyki dostępnej dla osób niepełnosprawnych zorganizowanej we wrześniu 2008 w Vác przez MKMORE - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Fizycznie Regionu Środkowych Węgier, w partnerstwie z OFOONR (Polska) i SZTP (Słowacja).

Tegoroczna Konferencja Delegatów FIMITIC, w której uczestniczyłam jako reprezentant OFOONR, miała miejsce na Słowenii w uzdrowiskowej podalpejskiej miejscowości Topolšica. Konferencję poprzedziło sympozjum współorganizowane przez gospodarzy - Związek Inwalidów Pracy Słowenii (ZDIS): „Przykłady dobrych praktyk i innowacyjnych sposobów na utrzymanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w obecnej dobie kryzysu ekonomicznego”. Miałam tam okazję zaprezentowania polskich rozwiązań w zakresie wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W trakcie Konferencji Delegatów wybrano Zarząd FIMITIC na kolejną czteroletnią kadencję oraz przyjęto plan działań na lata 2010-2011, obejmujący m.in.:

 • rozpowszechnianie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i doprowadzenie do podpisania Protokołu Fakultatywnego do Konwencji przez wszystkie kraje Europy;
 • promowanie wymiany informacji pomiędzy stowarzyszeniami odnośnie usług socjalnych i zdrowotnych w poszczególnych krajach, w tym o centrach rehabilitacji dla osób niesprawnych ruchowo;
 • promowanie niezależnego, opartego na własnych decyzjach, życia osób niepełnosprawnych fizycznie oraz idei asystenta osobistego jako środka do realizacji tego celu;
 • promocja równości w zakresie dostępu do zatrudnienia, płac i uprawnień pracowniczych;
 • popieranie działań państw i rządów w zakresie turystyki dostępnej dla wszystkich;
 • wspieranie badań naukowych, które mogłyby poprawić sytuację osób z fizycznymi niesprawnościami oraz tych, których celem jest zapobieganie wypadkom powodującym niepełnosprawność fizyczną, w szczególności wypadkom drogowym.

 

Materiał z Biuletynu Euroniepełnosprawni nr 1(12)/2009

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).