Autorka: Anna Rozborska

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych zostało członkiem obserwatorem Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych – EDF (European Disability Forum) w 2003 r., zaś w maju 2004 r., po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, uzyskało pełne członkostwo. Już podczas najbliższych wyborów do władz tej organizacji w 2005 r., przedstawiciel PFON został wybrany do Zarządu EDF. Miałam zaszczyt być tym przedstawicielem.

Przez 4 lata trwania kadencji zarówno w czasie spotkań Zarządu, jak i pomiędzy nimi mogłam przekonać się na czym polega praca Forum. W tym okresie trwały jeszcze prace nad wprowadzeniem przepisów o podróżowaniu osób niepełnosprawnych liniami lotniczymi, nad Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, regulacjami dotyczącymi podróżowania koleją i drogą morską, wprowadzeniem dyrektywy dotyczącej zakazu dyskryminacji tak szczególnej grupy jaką są osoby niepełnosprawne, a także zapisami w wielu dokumentach i przepisach UE wpływającymi na sytuację osób niepełnosprawnych (np. dotyczących pomocy publicznej, dostępności informacji, standaryzacji towarów i usług, funduszy unijnych itd.).

Wszystkie te działania wiązały się z wieloma dyskusjami, debatami i konsultacjami mającymi doprowadzić do uzgodnienia wspólnego stanowiska członków EDF, zgromadzeniu konkretnych przykładów argumentujących potrzebę wprowadzenia lub zmiany danego przepisu. Wiemy z naszych krajowych doświadczeń, jak trudne to zadanie przy tak ogromnie zróżnicowanej grupie, jaką są osoby niepełnosprawne. Stawia to także bardzo duże wymagania przed organizacjami członkowskimi, również przed PFON. To te organizacje muszą dostarczać informacji o sytuacji w danym kraju, czy w odniesieniu do danej grupy niepełnosprawności, tak, by umożliwić dalsze prace EDF. Dopiero kolejnym krokiem jest lobbing, negocjacje i praca z instytucjami tworzącymi lub wpływającymi na tworzenie prawa w UE. W następstwie uchwalenia określonych przepisów pojawia się konieczność dopilnowania odpowiedniej interpretacji zapisów, jednolitej we wszystkich krajach, właściwego wdrażania postanowień, ewentualnie pokazywania niedostatków regulacji i koniecznych zmian.

Przykładem tych ostatnich działań, w którym miałam okazję uczestniczyć, było wdrażanie przepisów dotyczących podróży osób niepełnosprawnych liniami lotniczymi. Na bieżąco śledziłam, jak trudno było wynegocjować część zapisów rozporządzenia, uniknąć różnych niejasności czy dowolności interpretowania niektórych z nich. EDF przygotowało specjalny dokument wyjaśniający nowe przepisy i wskazujący na właściwy sposób ich wdrażania, zorganizowało wiele szkoleń i spotkań informacyjnych. Podjęto także współpracę z międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi linie lotnicze. Jednocześnie stale monitorowano i w dalszym ciągu monitoruje się wdrażanie tych przepisów w poszczególnych krajach.

To tylko jeden z wielu przykładów obrazujących zakres i wielość prowadzonych działań oraz znaczenie Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. Oczywiście nie zawsze udaje się wprowadzić w życie założenia, lecz dotychczasowe doświadczenia i zmiany zachodzące w Unii Europejskiej potwierdzają, jak istotna jest rola tej organizacji i tego, jak ważne dla polskich organizacji osób niepełnosprawnych jest zaangażowanie w jej pracę.

EDF jest organizacją parasolową zrzeszającą organizacje reprezentujące wszystkie kraje członkowskie UE i różne niepełnosprawności.

 

Organizacje członkowskie EDF są podzielone na 4 kategorie:

1. Członkowie pełni (full members):

 • po jednej krajowej radzie osób niepełnosprawnych z każdego kraju UE oraz z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegii i Islandii); niezależne, formalnie zarejestrowane organizacje parasolowe zrzeszające najważniejsze krajowe organizacje reprezentujące główne rodzaje niepełnosprawności
 • europejskie organizacje osób niepełnosprawnych lub rodziców osób niepełnosprawnych niezdolnych do samoreprezentacji, posiadające organizacje członkowskie w większości krajów UE i EOG.

Członkowie pełni mają pełne prawa wyborcze - w odniesieniu do organów EDF.

2. Członkowie zwyczajni (ordinary members):

 • europejskie organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych, które posiadają organizacje członkowskie w większości krajów UE i EOG.

Ta kategoria członków posiada także pełne prawa wyborcze.

3. Członkowie obserwatorzy (observer members):

 • krajowe rady osób niepełnosprawnych (jedna na kraj), z krajów nie będących członkami UE lub EOG, spełniające jednak te same kryteria, co pełni członkowie.

Nie posiadają praw wyborczych, lecz są zapraszani na spotkania Zarządu.

4. Członkowie stowarzyszeni (associated members):

 • wszelkie inne organizacje, firmy, instytucje działające na różnych szczeblach i osoby prywatne deklarujące promowanie celów EDF.

Członkowie stowarzyszeni są regularnie informowani o pracach EDF, mogą brać udział w spotkaniach, seminariach. Nie posiadają jednak żadnych praw wyborczych.

 

Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych ma trzystopniową strukturę władz:
 • Coroczne Zgromadzenie Ogólne – najwyższy organ władzy, realizujący cele i zadania EDF,
 • Zarząd – nadzorujący zarządzanie i administrowanie,
 • Prezydium – wybierane przez Zarząd, odpowiedzialne za bieżącą realizację polityki i wdrażanie programu pracy.

 

Pomocą i głosem doradczym w konkretnych działaniach EDF służą komitety skupione na określonych grupach osób niepełnosprawnych, grupy tematyczne oraz e-mailowe grupy ekspertów. Zajmują się one takimi tematami, jak: kobiety niepełnosprawne, młodzież niepełnosprawna, edukacja, zdrowie, technologie informacyjne i komunikacyjne, transport, środowisko fizyczne, dyskryminacja, usługi socjalne, itp.

 

Materiał z Biuletynu Euroniepełnosprawni nr 1(12)/2009

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).