Fragment analizy regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących osób niepełnosprawnych autorstwa Krzysztofa Kurowskiego, doktoranta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (materiał opublikowany w Biuletynie Euroniepełnosprawni nr 1(12)/2009).

W opracowaniu przywołano 38 aktów prawnych i dokumentów unijnych, w perspektywie historycznej, począwszy od pierwszych aktów wspólnotowych, wydanych w latach 70-tych ubiegłego wieku.

Publikowana część dotyczy wybranych regulacji z ostatnich trzech lat. Czytając nawet same tytuły, już można dostrzec, jak zmieniało się podejście do niepełnosprawności i do osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej w ciągu 35. lat, które upłynęły od uchwalenia pierwszej rezolucji. Wtedy mówiono o ‘readaptacji’ czy ‘reintegracji’ osób niepełnosprawnych; w XXI wieku jest już mowa o ‘pełniejszej integracji osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia’ i przysługiwaniu im ‘takich samych praw, jak wszystkim innym obywatelom’.

 

Regulacje Unii Europejskiej dotyczące osób niepełnosprawnych
Autor: Krzysztof Kurowski

Osoby niepełnosprawne stanowią około 10% społeczeństwa Unii Europejskiej*. Pierwsze akty wspólnotowe dotyczące osób niepełnosprawnych zastały wydane w latach 70-tych i w pierwszej połowie lat 80-tych XX wieku.

Początek głębszego zainteresowania Unii Europejskiej problematyką osób niepełnosprawnych datuje się na połowę lat 80-tych. „W szerszej perspektywie zaczęto traktować osoby niepełnosprawne jako niewykorzystany potencjał. To nowe podejście związane było z jednej strony z ogromnymi obciążeniami budżetów Państw Członkowskich świadczeniami na rzecz osób niepełnosprawnych, z drugiej zaś wyrastało z ruchu na rzecz praw człowieka i definiowania niepełnosprawności jako kategorii praw człowieka."**

30 listopada 2006 r. Parlament Europejski uchwalił Rezolucję w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych w rozszerzonej Unii Europejskiej: Europejski Plan Działania na lata 2006-2007 (2006/2105 (INI). Podsumowano w niej dotychczasowe działania Unii na rzecz osób niepełnosprawnych. Wezwano Państwa Członkowskie do uchylenia wszystkich obowiązujących w ich krajowych systemach prawnych przepisów, które dyskryminują osoby niepełnosprawne. Zauważano, że w ponad 80% przypadków publiczne strony internetowe, w tym strony instytucji europejskich, nie są w zasadzie dostępne dla osób niepełnosprawnych. Podkreślono potrzebę zapewnienia niepełnosprawnym dostępu do ośrodków i wydarzeń kulturalnych oraz działalności sportowo-rekreacyjnej.

Zwrócono uwagę Komisji Europejskiej na potrzebę wspierania udziału programach unijnych takich jak: "Kultura", "Kształcenie ustawiczne", "Młodzież w działaniu", "Media 2007" oraz "Europa obywatelska". Odnotowano problem rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy często zmuszeni są pozostawać poza rynkiem pracy. Podkreślono potrzebę objęcia uczniów niepełnosprawnych systemem edukacji powszechnej, przy uwzględnieniu specyficznych środków wsparcia koniecznych do zaspokojenia specjalnych potrzeb edukacyjnych tych uczniów.

Zauważono szczególną potrzebę wsparcia integracji osób z chorobami psychicznymi ze społeczeństwem. Z zadowoleniem przyjęto odchodzenie od umieszczania osób niepełnosprawnych w placówkach opiekuńczych. Zapisano konieczność stosowania rozwiązań zapobiegających złemu traktowaniu osób niepełnosprawnych (stosowanie środków psychotropowych, przemoc fizyczna i psychologiczna, itp.).

17 marca 2008 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła Rezolucję (2008/C 75/01) w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej. Zauważono pozostawanie osób niepełnosprawnych w niekorzystnej sytuacji i marginalizowanie ich, szczególnie w dziedzinie zatrudnienia. Zwrócono się do państw członkowskich i Komisji aby, w zakresie ich kompetencji, zapewniły osobom niepełnosprawnym korzystanie z pełni praw człowieka poprzez:

 • ratyfikację i zawarcie, a następnie wprowadzenie w życie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, w tym także poprzez wspólne europejskie rozwiązania w ramach spójnego i skoordynowanego podejścia do wprowadzania w życie Konwencji ONZ,
 • dalsze rozwijanie wszechstronnego zestawu odpowiednich instrumentów w celu zarazem eliminowania dyskryminacji jak i integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, zgodnie z podejściem opartym na prawach człowieka i przy uwzględnianiu włączania kwestii niepełnosprawności do głównego nurtu polityki w różnych obszarach,
 • zachęcanie osób niepełnosprawnych do aktywności zawodowej poprzez zapewnienie rozwoju i wprowadzenia w życie środków antydyskryminacyjnych, aktywnego wsparcia i usuwania przeszkód,
 • podjęcie kwestii wielorakiej dyskryminacji kobiet niepełnosprawnych i ułatwianie ich pełnego rozwoju, poprawy statusu i upodmiotowienia,
 • podjęcie środków pozwalających osobom niepełnosprawnym, w miarę możliwości, na samodzielne funkcjonowanie, bycie częścią wspólnoty i na dostęp do wysokiej jakości usług opiekuńczych i wspierających,
 • wzmocnienie zintegrowanego podejścia do kwestii niepełnosprawności, bazując na podjętych przez państwa członkowskie staraniach dotyczących zobowiązania instytucji publicznych do promowania równości szans osób niepełnosprawnych,
 • dalsze wspieranie państw członkowskich, wspólnot regionalnych i lokalnych w procesie deinstytucjonalizacji, ilekroć jest to w najlepszym interesie osób niepełnosprawnych,
 • badanie wszelkich luk, które mogą istnieć w obecnych wspólnotowych ramach prawnych w zakresie ochrony przed dyskryminacją, w szczególności ze względu na niepełnosprawność, jak również rozpatrzenie odpowiednich i ukierunkowanych działań w tym zakresie,
 • wzmacnianie, zarówno na poziomie krajowym, jak i Wspólnoty, zdolności gromadzenia i analizowania stosownych informacji, w tym danych statystycznych i danych pochodzących z badań, zgodnie z gwarancjami prawnymi i zasadami ochrony danych.

 

* Portal Internet dla Niepełnosprawnych - stan na dzień 19.07.2008
** Osoby z niepełnosprawnością w Unii Europejskiej Szanse i Zagrożenia, pod red M. Piaseckiego i M. Stępniaka, Norbertinum, Fundacja Fuga Mundii, Lublin 2003 r., s. 9

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).