flaga ONZ

Jak informowaliśmy w materiale z 29 kwietnia, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Jarosław Duda zwrócił się do organizacji pozarządowych o wyrażenie stanowiska w kwestii zgodności polskiego ustawodawstwa z postanowieniami Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.

 

Przedstawiamy stanowisko Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych przesłane do Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

 Stanowisko PFON

Warszawa, 18 maja 2011r.

Szanowna Pani
Joanna Maciejewska
Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

W odpowiedzi na pismo DAE–IV6401–37-JM/11 z dn. 27 kwietnia br. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych przedstawia swoje stanowisko w sprawie wdrażania rozwiązań prawnych ujętych w analizie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz niektóre swoje rekomendacje. Jednocześnie informujemy, że ze względu na bardzo ograniczony czas wyznaczony nam na ich sformułowanie, a w związku z tym niemożność dogłębnej analizy, jesteśmy gotowi do późniejszego włączenia się w tworzenie strategii i modernizowanego prawa, które wszystkim ludziom z niepełnosprawnościami w Polsce umożliwi korzystanie ze wszystkich praw człowieka objętych Konwencją ONZ. Bowiem istota praw człowieka polega na tym, że nie mogą one przysługiwać wybiórczo, tzn. tylko niektóre, tylko w niektórych sytuacjach, tylko niektórym osobom.

Oceniając opisane w analizie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej polskie prawo w kontekście wymogów Konwencji stwierdzamy, iż w zasadzie, w ujęciu ogólnym, nie są one sprzeczne. Nie widzimy zatem przeszkód, aby Rada Ministrów akceptowała skierowany do niej przez Ministerstwo wniosek do Sejmu RP w celu uzyskania zgody na ratyfikację.Jednocześnie, biorąc pod uwagę wymóg powszechności i pełnego, realnego dostępu do praw człowieka wszystkim osobom niepełnosprawnym bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności, płeć, wiek, miejsce zamieszkania i wszystkie inne różnicujące cechy, oraz standardy stosowane już w wielu krajach, mamy świadomość, że proces dochodzenia do pełni wdrażania Konwencji z pewnością będzie długi i żmudny.

Widzimy m.in. potrzebę niezbędnych przystosowań w następujących obszarach:

 1. Odnośnie art. 5 "Równość i niedyskryminacja" - orzekanie o niepełnosprawności i dostępie do dobrej jakości edukacji, szkolenia, pracy według własnego wyboru, usług umożliwiających niezależne życie, korzystanie z podmiotowości prawnej, dostępie do sprawiedliwości, możliwości zdobywania samodzielności ekonomicznej i in.
 2. Odnośnie art. 6 "Niepełnosprawne kobiety" - realne równouprawnienie dziewcząt i kobiet niepełnosprawnych z chłopcami i mężczyznami niepełnosprawnymi, w dostępie do rehabilitacji, sprzętu, edukacji, niezależności itp. oraz dziewcząt i kobiet niepełnosprawnych z dziewczętami i kobietami sprawnymi.
 3. Odnośnie art. 7 "Dzieci niepełnosprawne" - przede wszystkim należy zapewnić niepełnosprawnym dzieciom żyjącym w ubóstwie i w rodzinach niewydolnych ochronę prawną, dostęp do rehabilitacji, edukacji i wsparcia socjalnego oraz godziwe warunki życia, życie w warunkach zbliżonych do warunków rodzinnych, gdy zachodzi konieczność odłączenia ich od rodziny biologicznej (dotyczy to wieloosobowych domów pomocy społecznej i domów dziecka).
 4. Odnośnie art. 8 – "Podnoszenie świadomości społecznej" – wprowadzenie systemowych rozwiązań podnoszących świadomość społeczną w programach edukacyjnych, kształceniu zawodowym (np. pielęgniarek, lekarzy, nauczycieli), w publicznych kampaniach itp.
 5. Odnośnie art. 9 "Dostępność" – dogłębne wchodzenie w likwidowanie różnych barier, nie tylko architektonicznych i komunikacyjnych. Przede wszystkim barier informacyjnych, zwłaszcza przez usługi indywidualne umożliwiające przekraczanie barier i zdobywanie niezależności osobistej (asystent osobisty, tłumacz języka migowego, przewodnik, tłumacz - przewodnik).
 6. Odnośnie art. 12 "Równość wobec prawa" – gruntownej modernizacji wymaga polskie prawo i praktyka dot. ubezwłasnowolnienia. Należy szukać nowych rozwiązań opartych na wspomaganiu niezależności w decydowaniu.
 7. Odnośnie art. 15 "Wolność od tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania" i art. 16 "Wolność od wyzysku, przemocy i wykorzystywania" – należy wypracować formy skutecznej ochrony prawnej dzieci, młodzieży i dorosłych w instytucjach opiekuńczych, wychowawczych, zdrowotnych ( m.in. szpitale psychiatryczne).
 8. Odnośnie art. 19 "Samodzielne życie i integracja społeczna" oraz art. 26 „Habilitacja i rehabilitacja” – należy całkowicie zreformować pomoc społeczną, której zadaniem powinno być wspieranie osób niepełnosprawnych w aktywnej integracji i niezależnym życiu.
 9. Odnośnie art. 21 "Wolność wypowiedzi i swoboda wyrażania poglądów oraz dostęp do informacji" – m.in. należy opracować i wdrożyć specjalne programy edukacji informatycznej dla wszystkich osób niepełnosprawnych i udostępnić im w każdym miejscu korzystanie z odpowiednich urządzeń oraz serwisów informacyjnych (internetowych) spełniających standardy dostępności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, a także przystosowanie przestrzeni publicznej w taki sposób, aby była w pełni dostępna dla takich osób - projektowanie uniwersalne.
 10. Art. 23 "Poszanowanie życia rodzinnego i domowego" – należy wprowadzić systemowe rozwiązania w zakresie świadczeń socjalnych i usług wspomagających (m.in. poradnictwa i wspomagania całych rodzin z osobą niepełnosprawną), aby zapobiec konieczności instytucjonalizacji osoby niepełnosprawnej zamieszkującej w rodzinie).
 11. Art. 24 "Edukacja" – wiodącym postulatem obecnie jest stworzenie prawnej gwarancji i realnych warunków zapewnienia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym indywidualnego, wielospecjalistycznego wsparcia w procesie edukacji, odpowiednich do potrzeb konkretnego dziecka, niezależnie od formy edukacji. Należy wprowadzić systemowe rozwiązania finansowe dla pokrywania kosztów edukacji przez całe życie niezbędnej dla osób niepełnosprawnych.
 12. Odnośnie art. 25 "Zdrowie" – niezbędne jest zapewnienie nielimitowanego dostępu osobom niepełnosprawnym do rehabilitacji, sprzętu oraz transportu, także do leczenia schorzeń towarzyszących niepełnosprawności.
 13. Odnośnie art. 27 "Praca i zatrudnienie" – wymaga całkowitej reformy orzekanie o zdolności do pracy, oraz niezbędnych form różnorakiego wsparcia, poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz różnorodnych form wspierania pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Obecnie osoby niepełnosprawne są "towarem", który jest zatrudniany, gdy pracodawca otrzymuje za niego środki finansowe i ulgi, a zwalniany, gdy tę pomoc traci. Wysokość tych świadczeń nie jest wyliczana wg. rzeczywistych kosztów. W szczególności trzeba zwrócić uwagę na wprowadzenie do systemu zatrudniania wspieranego dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym na otwartym rynku pracy, zwłaszcza zaliczanych do tzw. grupy specjalnej.
 14. Odnośnie art. 29 "Uczestnictwo w życiu politycznym i publicznym" – wspierania wymaga aktywność obywatelska osób niepełnosprawnych (indywidualna i zorganizowana). Organizacje osób niepełnosprawnych muszą być w szczególny sposób niezależnymi podmiotami dialogu społecznego i uczestnikami rządzenia ("Nic o nas bez nas"). Obecnie są przedmiotem decyzji rządu, samorządu, pracodawców i związków zawodowych w Komisji Trójstronnej.
 15. Odnośnie art. 33 "Wdrażanie i monitorowanie na szczeblu krajowym" – w Raporcie MPiPS przedstawione zostały podstawy prawne i zamierzenia realizacyjne dot. 1. i 2. ustępu art. 33 tzn. koordynacja w ramach rządu – punkt kontaktowy oraz zaangażowanie krajowych instytucji ochrony i popierania praw człowieka poprzez niezależne mechanizmy w celu popierania, ochrony i monitorowania wdrażania Konwencji. Jednocześnie na marginesie zwracamy uwagę, że Rzecznik Praw Obywatelskich na to zadanie powinien otrzymać odpowiednie środki.

Pominięte zostało całkowicie włączenie i uczestniczenie społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności osób niepełnosprawnych i reprezentujących je organizacji, w proces monitorowania. Kwestia ta będąca przecież elementem demokracji, budzi obecnie głęboki niepokój i frustrację środowiska. W procesie modernizacji polskiego prawa w związku z wdrażaniem regulacji Konwencji, a także standardami europejskimi, konieczne jest jej uwzględnienie.

W imieniu Członków
Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych

Z poważaniem
Krystyna Mrugalska
Wiceprzewodnicząca Zarządu
Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych

Członkowie PFONu:

 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – stanowisko PSOUU wysłane odrębnie
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (zrzeszający 43 organizacje osób niepełnosprawnych)
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (zrzeszające 30 organizacji osób niepełnosprawnych)
 • Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"

 

Stanowisko PFON - uzupełnienie

 

Szanowna Pani
Joanna Maciejewska
Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Nawiązując do naszego pisma nr PFON/46/2011 z dn. 18 maja br., które było wprost odpowiedzią na pismo pana Jarosława Dudy – Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych nr DAE - IV -6401 – 37 –JM/11 pragniemy uzupełnić nasze stanowisko dot. analizy polskiego prawa w odniesieniu do Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych o kwestię protokołu fakultatywnego.

Stoimy na stanowisku, że dotychczasowe, negatywne stanowisko władz polskich co do podpisania i, jak przypuszczamy, włączenia tego dokumentu do ratyfikacji Konwencji może oznaczać, że nie chcą one umożliwić osobom niepełnosprawnym lub organizacjom, które będą uważać, że ich prawa są naruszane otwierać dostępu do międzynarodowego organu kontrolnego. Ta niechęć może też sugerować, że Rząd Polski z góry przewiduje, że nie będzie w stanie zrealizować postanowień Konwencji. Zdecydowanie uważamy, że protokół fakultatywny powinien być ratyfikowany łącznie z Konwencją i o to wnioskujemy.

Z poważaniem
Krystyna Mrugalska
Wiceprzewodnicząca Zarządu
Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych

 

Pliki do pobrania:

 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2019 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).