Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni - logo

Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni zostało powołane 8 listopada 2010 r. jako platforma współpracy organizacji pozarządowych, administracji publicznej i firm komercyjnych, które działają na rzecz włączenia cyfrowego osób niepełnosprawnych i innych grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

.
 

Zasadniczym celem Forum jest promowanie uniwersalnego projektowania, cyfrowego włączenia i innych idei związanych z równością w sieci.

 

Porozumienie Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni

Mając na względzie, że:

 1. osoby niepełnosprawne są grupą społeczną najbardziej narażoną na wykluczenie cyfrowe,
 2. równy dostęp do informacji i technologii informacyjno-telekomunikacyjnych jest warunkiem zrównoważonego rozwoju społecznego,
 3. tworzenie strategii i polityk krajowych i ponadnarodowych powinno uwzględniać obecność w społeczeństwie osób niepełnosprawnych;
 4. wiedza na temat dostępności informacji, uniwersalnego projektowania i technologii wspomagających jest rozproszona,
 5. organizacje pozarządowe działające na rzecz włączenia cyfrowego osób niepełnosprawnych powinny ze sobą współpracować, aby efektywnie osiągać zamierzone cele,

postanawia się co następuje:

Powołuje się Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni (zwane dalej Forum), jako platformę współpracy organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz firm komercyjnych, które działają w obszarze włączenia cyfrowego osób niepełnosprawnych i innych grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

 1. Organizacjami założycielskimi Forum są:
  1. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego,
  2. Fundacja Audiodeskrypcja,
  3. Fundacja Widzialni,
  4. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych,
  5. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo,
  6. Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych.

  Forum jest otwarte na współpracę z innymi podmiotami, których udział może być użyteczny dla osiągania celów Forum.

 2. Forum wyznacza sobie następujące cele:
  1. promowanie dostępności informacji, uniwersalnego projektowania, cyfrowego włączenia i innych idei związanych z równością w sieci,
  2. włączenie zasad dostępności informacji do głównego nurtu rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
  3. podniesienie wiedzy i świadomości wśród osób realizujących działania w obszarze społeczeństwa informacyjnego.
 3. Cele Forum będą realizowane poprzez:
  1. współpracę i wymianę informacji pomiędzy członkami,
  2. realizację szkoleń dla różnych grup odbiorców,
  3. publikowanie poradników, instruktaży i innych materiałów informacyjnych i edukacyjnych,
  4. włączanie się w konsultacje społeczne aktów prawnych, strategii i polityk na poziomie krajowym i ponadnarodowym,
  5. doradztwo i poradnictwo udzielane instytucjom i podmiotom,
  6. reprezentowanie Forum w ciałach kolegialnych: komisjach, radach i innych.

Współpraca pomiędzy członkami Forum będzie się odbywać według wspólnie uzgodnionych zasad, w atmosferze szacunku i odpowiedzialności. Szczegółowe zasady współpracy zostaną spisane i zatwierdzone przez członków Forum.

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).