Członkowie PFON

Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo - logo

Członek zwyczajny PFON. Federacja powstała w 1999 roku. Skupia organizacje zrzeszające osoby niesprawne ruchowo i osoby działające na ich rzecz z całej Polski. Dąży do zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do wszystkich instytucji i usług oraz możliwości korzystania z pełni praw obywatelskich. Jej celem jest obrona interesów osób niesprawnych ruchowo, ich wszechstronna rehabilitacja oraz zwiększenie udziału tych osób w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju.

 
Polski Związek Głuchych - logo

Członek zwyczajny PFON. Związek istnieje od 1946 roku. Zrzesza osoby głuche i niedosłyszące oraz inne osoby związane ze środowiskiem osób głuchych. Celem działania Związku jest pomoc głuchym i niedosłyszącym we wszystkich sprawach życiowych. PZG obejmuje swoją działalnością około 100 tys. członków i podopiecznych. Prowadzi około 120 ośrodków rehabilitacji i wsparcia dla dorosłych oraz około 70 ośrodków rehabilitacji i diagnozy dla dzieci i młodzieży na terenie całego kraju.

 
Polski Związek Niewidomych - logo

Członek zwyczajny PFON. W obecnej formie działa od 1951 r. Związek jest organizacją samopomocową powołaną przez samych niewidomych, działającą na ich rzecz niewidomych i zarządzaną przez nich samych. Prowadzi bardzo szeroką, wieloaspektową działalność na rzecz ludzi, którzy na skutek utraty wzroku podlegają wykluczeniu społecznemu. Zrzesza około 80 tys. osób niewidomych i słabowidzących z terenu całej Polski. Działa poprzez 16 wojewódzkich oddziałów i około 380 kół lokalnych.

 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - logo

Członek zwyczajny PFON. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 1991 r. Kontynuuje działania rodziców skupionych przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci od 1963 r. Zrzesza rodziców i przyjaciół dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Na terenie całego kraju funkcjonuje 150 kół terenowych, które prowadzą 280 różnego rodzaju placówek dla ok. 17 tys. osób, organizują turnusy rehabilitacyjno-rekreacyjne oraz inne imprezy i przedsięwzięcia rehabilitacyjne dla kilkudziesięciu tysięcy beneficjentów.

 
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym - logo

Członek zwyczajny PFON. Towarzystwo powstało w roku 1991. Działa na terenie całej Polski i jako jedyna organizacja w kraju specjalizuje się we wspieraniu osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. Towarzystwo istnieje po to, aby rozpoznawać indywidualne potrzeby osób głuchoniewidomych i wychodzić im naprzeciw. Służy pomocą zarówno dorosłym i młodzieży, jak i rodzicom dzieci głuchoniewidomych. Zrzesza naukowców, lekarzy, rehabilitantów, pedagogów, osoby głuchoniewidome i ich bliskich oraz wolontariuszy.

 
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - logo

Członek zwyczajny PFON. Stowarzyszenie zrzeszające osoby chore na cukrzycę, które aktualnie występuje pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, zostało zarejestrowane w 1981 roku. Jego celem jest opieka nad ludźmi chorymi na cukrzycę i pomoc takim osobom - poprzez właściwe wykreowanie systemu lecznictwa diabetologicznego. Stowarzyszenie działa na terenie całej Polski i zrzesza obecnie ponad 100 tysięcy członków zarejestrowanych w ponad 500 kołach terenowych.

 
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo

Członek zwyczajny PFON. PTSR zostało założone w 1990 roku, a od maja 2004 roku ma status organizacji pożytku publicznego. Zrzesza ok. 6 tys. członków w 23 oddziałach na terenie całej Polski. Współpracuje z lokalnymi organizacjami zajmującymi się pomocą osobom niepełnosprawnym oraz organizacjami działającymi na rzecz osób chorych na SM z krajów Europy i innych kontynentów. Reprezentuje polskich chorych na SM na forum międzynarodowym.

 
„Sieć MPD” - logo

Członek zwyczajny PFON. Ogólnopolska Federacja Organizacji na Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Sieć MPD” powstała w 2010 r. Działa na terenie całego kraju, obecnie zrzesza 17 organizacji. Do podstawowych celów „Sieci MPD” należy tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych z mózgowym porażeniem dziecięcym w życiu społecznym.

 
Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - logo

Członek zwyczajny PFON. Sejmik działa od 1994 roku - początkowo jako Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, a od 1998 r. pod obecną nazwą. Sejmik jest związkiem kilkudziesięciu stowarzyszeń osób niepełnosprawnych z terenu Lublina i województwa lubelskiego. Prowadzi działania integrujące i wspierające środowiska i organizacje osób niepełnosprawnych, reprezentuje ich interesy wobec władz państwowych i samorządowych.

 
Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych - logo

Członek zwyczajny PFON. Sejmik jest związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych zainteresowanych sprawami osób niepełnosprawnych. Zrzesza 29 organizacji z Wrocławia i okolic. Terenem działania Sejmiku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest Wrocław. Celem działania Sejmiku jest prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

 
Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych - logo

Członek zwyczajny PFON. Istnieje od 1993 r., a od 2005 r. ma status organizacji pożytku publicznego. Jest zrzeszeniem 39 organizacji, stowarzyszeń i związków zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych, działających nie dla zysku. Zrzesza 43 organizacje z województwa warmińsko–mazurskiego.

 
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych - logo

Członek zwyczajny PFON. Powstał w 2001 r., a w 2004 r. uzyskał status organizacji pożytku publicznego. Zrzesza 19 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Członkami wspierającymi KSON jest ponad 25 organizacji, osób prawnych i fizycznych.

 
Stowarzyszenie Mówić bez Słów - logo

Członek stowarzyszony PFON. Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez Słów”  powstało w 1999 r. Działa na terenie całego kraju. Jego celem jest propagowanie, rozwijanie i wdrażanie alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się oraz prowadzenie działań edukacyjnych w tym zakresie.

 
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi - logo

Członek stowarzyszony PFON. Organizacja powstała w 1995 r. Działa na terenie Warszawy i kraju. Misją Stowarzyszenia jest tworzenie warunków do rozwoju i wyrównywania szans ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym i już wykluczonych. Szczególną troską i różnego rodzaju działaniami organizacji są objęte następujące dzieci i młodzież bezrobotna, bezdomna i niepełnosprawna.

 
Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie - logo

Członek wspierający PFON. Fundacja została zarejestrowana w 1992 roku. Działa na rzecz inwalidów i osób niepełnosprawnych. Udziela pomocy w postaci specjalistycznej opieki zdrowotnej i poradnictwa. Przygotowuje do zawodu, organizuje i prowadzi turnusy rehabilitacyjne, kolonie, wczasy, imprezy rekreacyjno-sportowe, kulturalno-artystyczne i rozrywkowe. Prowadzi siedem Warsztatów Terapii Zajęciowej i dwa Środowiskowe Domy Samopomocy na terenie Południowej Wielkopolski.

 
Fundacja Krok po Kroku - logo

Członek wspierający PFON. Organizacja pozarządowa non profit skupiająca działania wokół problematyki niepełnosprawności, głównie intelektualnej. Działa na rzecz samych osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Obecnie udziela wsparcia blisko 200 rodzinom. Prowadzi świetlicę terapeutyczno-socjalizacyjną z bogatą ofertą zajęć ogólnorozwojowych, w tym nauką języków obcych, arteterapią, dogoterapią, nauką gry w szachy i nauką samoobsługi w codziennych sprawach.

 

Członek wspierający PFON. Fundacja powstała w 2005 roku i prowadzi działalność z zakresu edukacji. Celem Fundacji jest podnoszenie wiedzy i dostosowanie jej poziomu do zmian zachodzących w otoczeniu poprzez współpracę z lokalnymi instytucjami i partnerami zagranicznymi m.in. Uniwersytetem Technicznym w Łucku i kanadyjskim miastem Brandford. FEN jest organem prowadzącym Polsko-Kanadyjskie Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum Językowe i Europejską Szkołę Podstawową.

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).