Konwencja ONZ - pierwsza strona

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych upowszechnia wiedzę o przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2006 roku i ratyfikowanej przez Polskę sześć lat później Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Zabiega o wdrożenie postanowień Konwencji do polskiego prawa i praktyki życia publicznego.

 

W działaniach prowadzonych w środowiskach osób niepełnosprawnych rozwijamy ich świadomość dotyczącą posiadanych praw i sposobów ich egzekwowania w relacjach z władzą i administracją publiczną. Włączamy ruch osób niepełnosprawnych w proces wdrażania Konwencji, promujemy jej postanowienia w środowiskach lokalnych, zwłaszcza wśród samorządowców oraz pracowników instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dzięki ratyfikacji, Konwencja stała się elementem porządku prawnego w Polsce. Proces implementacji tego dokumentu wymaga zmian, które dostosują prawo polskie do określonych w nim standardów. Ważnym zadaniem jest także doprowadzenie do podpisania przez Polskę tzw. Protokołu Fakultatywnego - dokumentu uchwalonego wraz z Konwencją, który polski rząd wyłączył z procesu ratyfikacyjnego. Protokół fakultatywny umożliwia osobom niepełnosprawnym i ich organizacjom dochodzenie ich praw przed organami międzynarodowymi.

 

2008: "Polska droga do Konwencji"

Po podpisaniu przez Polskę Konwencji, PFON we współpracy z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR) prowadziło w 2008 roku "Kampanię na rzecz poprawy warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia poprzez przygotowanie polskiego prawodawstwa do ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych” oraz konsultacje środowiskowe w tej sprawie.

 

Ekspertyzy i rekomendacje

Stworzony przez nas zespół ekspertów - prawników, osób niepełnosprawnych i działających na ich rzecz - zebrał w formie publikacji pt. "Polska droga do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ" ekspertyzy dotyczące różnych dziedzin polskiego prawa, z wykazem przepisów dyskryminujących osoby niepełnosprawne i niezgodnych z Konwencją oraz propozycjami zmian w systemie prawnym.

Pubikację otrzymali wszyscy posłowie i senatorowie oraz przedstawiciele organów państwowych odpowiedzialnych za inicjatywy legislacyjne.

 

Konsultacje środowiskowe

W kampanii przeprowadzono także konsultacje wypracowanych rekomendacji w środowisku organizacji pozarządowych osób niepełnosprawnych i działających na ich rzecz podczas trzech konferencji-debat, w Gdańsku, Krakowie i Warszawie.

Konsultacje wykazały, że w Polsce nadal istnieje ogromna grupa osób niepełnosprawnych i ich organizacji, które starają się aktywnie działać na rzecz integracji, nie znając treści tego dokumentu, jego znaczenia dla środowiska, społeczeństwa i państwa oraz każdej osoby niepełnosprawnej.

 

Rada Mędrców

Projektowi patronowała i wspierała go merytorycznie Rada Mędrców - osób o znaczącym autorytecie naukowym i społecznym:

 • prof. dr hab. Stanisława Golinowska - dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, wiceprzewodnicząca Rady Fundacji Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), Członek Polskiej Akademii Nauk, Wydziału Nauk Społecznych oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej;
 • prof. n. dr hab. Lech K. Paprzycki - prezes Sądu Najwyższego, Izba Karna;
 • prof. dr hab. Roman Wieruszewski - kierownik Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk;
 • Krystyna Mrugalska – przewodnicząca Zarządu PFON, przewodnicząca Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Pełnomocniku Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, honorowy prezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

 

2009: "Mamy naszą Konwencję!"

"Mamy naszą Konwencję!" - to organizowana przez PFON w 2009 kampania informacyjna na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich dyskryminacji, prowadzona m.in. przez same osoby niepełnosprawne.

Projekt polegał na:

 • wyszkoleniu w całej Polsce liderów Konwencji (liderem mogła zostać osoba niepełnosprawna, osoba wspierająca, członek, pracownik lub wolontariusz organizacji osób niepełnosprawnych lub działającej na ich rzecz, pracownik lub wolontariusz instytucji działającej w obszarze niepełnosprawności,
 • doradzaniu i wspieraniu ich w organizacji w powiatach i gminach spotkań, wystąpień i konferencji, przybliżających Konwencję osobom z niepełnosprawnością, ich rodzinom, a także radnym i urzędnikom samorządowym - osobom odpowiedzialnym za tworzenie i realizację lokalnych strategii i planów działań gmin i powiatów w tym zakresie.

W projekcie uczestniczyło 57 formalnych liderów Konwencji. Wielu z nich zaangażowało do współpracy wolontariuszy ze swojego otoczenia, którzy stali się rzeczywistymi znawcami Konwencji i pełnili rolę nieformalnych liderów w swoich środowiskach. W sumie, grupa liderów i współpracujących z nimi wolontariuszy liczyła 140 osób. W zorganizowanych przez nich spotkaniach wzięło udział kilka tysięcy osób.

Organizatorzy projektu przygotowali materiały informacyjne, zorganizowali kilka spotkań z liderami - w Warszawie (7.09.2009), Gdańsku (14.09.2009) i Poznaniu (21.09.2009), prowadzili też stałe doradztwo. Spotkanie z podsumowujące projekt odbyło się 18 grudnia 2009 r.

Raport z kampanii został przekazany polskim władzom i kierownictwu Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF).

Wartością dodaną projektu były listy do władz o ratyfikację Konwencji - liderzy dostarczyli listy poparcia, zawierające 6668 nazwisk (z numerami PESEL, adresami i podpisami). Inicjatywa uczestników spotkania informacyjnego w Gdańsku została zaakceptowana przez wszystkich liderów.

 

Powiązane materiały:

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).