Prezentujemy Raport syntetyczny „Bariery prawne, administracyjne i organizacyjne wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz kierunki działań dotyczących przezwyciężania tych barier”, przygotowany w ramach realizacji I etapu projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”.

Projekt ten został wybrany do realizacji w wyniku konkursu „Identyfikacja barier prawnych, administracyjnych i organizacyjnych we wdrażaniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz formułowanie rekomendacji zmian w zakresie dostosowania polityk publicznych do postanowień przedmiotowej Konwencji ONZ”, przeprowadzonego w 2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych). Projekt rozpoczął się 1 marca 2016 r. i będzie realizowany do końca lutego 2018 r. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W Regulaminie konkursu sformułowano wymóg przygotowania przez realizatorów projektu dwóch raportów. W pierwszym roku realizacji projektu powstał prezentowany raport, zawierający zidentyfikowane bariery prawne, administracyjne i organizacyjne wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, oraz kierunki działań dotyczących przezwyciężania tych barier. Zgodnie z Regulaminem konkursu:

 • raport objął analizę dokumentów zastanych (m. in. aktów prawnych, strategii oraz programów rządowych i samorządowych, a także raportów z dotychczas przeprowadzanych analiz w przedmiotowym zakresie) oraz przeprowadzenie panelu ekspertów w trakcie którego eksperci zewnętrzni niebędący członkami/członkiniami zespołu projektowego, poddali ocenie wnioski płynące z analizy oraz odnieśli się do zaproponowanych kierunków działań (trzy sesje Panelu odbyły się w styczniu 2017 r.),
 • raport zawiera analizę faktycznej sytuacji osób niepełnosprawnych w powiązaniu z funkcjonowaniem szeroko rozumianego aparatu publicznego,
 • raport przedstawia istniejące bariery utrudniające pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w funkcjonowaniu społeczeństwa, w kontekście realizacji praw wynikających z Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych; zidentyfikowane podczas analizy bariery zostały w raporcie powiązane z konkretnymi postulowanymi rozwiązaniami o charakterze prawnym, organizacyjnym i administracyjnym, zaproponowane też zostały pożądane kierunki zmian.

Wyniki i wnioski zawarte w pierwszym raporcie stanowią podstawę dla opracowania zbioru rekomendacji do zmian w zakresie dostosowania polityk publicznych do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Rekomendacje końcowe są publikowane na stronie Rekomendacje.

Poniżej udostępniamy do pobrania sześć plików PDF z poszczególnymi częściami Raportu, oraz plik zawierający jego całość. Publikujemy także szczegółowe raporty środowiskowe i tematyczne.

 

Dokumenty do pobrania:

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” Beneficjent i Partnerzy są w posiadaniu praw autorskich do produktów wytworzonych w projekcie do momentu przeniesienia ich na Instytucję Pośredniczącą. W związku z powyższym Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych informuje, że wszystkie udostępnione dokumenty podlegają ochronie jako własność intelektualna zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.

W odniesieniu do udostępnionych poniżej dokumentów zabrania się powielania, zwielokrotniania, rozpowszechniania, nie mogą one także być przedmiotem obrotu bez względu na technikę, postać, formę, treść, format, standard lub system dla żadnych celów. Wyjątkiem jest użytek prywatny, a także działania w ramach tzw. dozwolonego użytku, w tym - przykładowo - użycie na potrzeby postępowań administracyjnych czy sądowych, oraz także na zasadach prawa cytatu, które to uprawnienie jest istotne w przypadku konieczności wyjaśniania, polemiki czy wręcz krytyki ocenianej działalności.

 

 

Finansowanie projektu: Unia Europejska - Europejski Fundusz Socjalny - logo
Informacje o projekcie Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa - kadr z filmu
Logo Easy to read
 • Logo: Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
 • Logo: Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Logo: Lubelskie Forum Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki
 • Logo: Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • Logo: Kancelaria prawna Domański Zakrzewski Palinka
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - okładka Dziennika Ustaw

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych opublikowana w Dzienniku Ustaw - plik PDF 945 KB

Broszura RPO na temat Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - okładka publikacji

Broszura RPO na temat Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - plik PDF 977 KB

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - tekst łatwy do czytania - okładka publikacji

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - w tekście łatwym do czytania - plik PDF 4,6 MB

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych w PJM - kadr z filmu

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - w Polskim Języku Migowym
 

© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).