Końcowym produktem projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” są ostateczne rekomendacje dla poszczególnych polityk publicznych: rozwiązania prawne oraz pozaprawne służące wdrożeniu KPON do polskiego porządku prawnego, wraz z oceną przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych ich wprowadzenia w życie.

Rekomendacje obejmują propozycje zmian legislacyjnych oraz pozaprawnych instrumentów realizacji polityk publicznych (m. in. strategie na poziomie rządowym i samorządowym, informowanie i edukację obywatelską, bezpośrednią interwencję o charakterze organizacyjnym, instrumenty ekonomiczne). Każda z nich wskazuje adresata, termin realizacji lub wdrożenia, a także ocenę skutków krótko i długoterminowych ich wdrożenia, z uwzględnieniem ich oddziaływania na sferę publiczną, społeczną oraz finansową.

Propozycje konkretnych zmian prawnych mają formę odpowiadającą zakresowi dokumentów rządowych, będących projektami założeń ustaw lub projektami zmian ustaw albo rozporządzeń.

Opracowanie zbioru rekomendacji zawierającego powyższe elementy skutkuje uzyskaniem dokumentu uwzględniającego precyzyjne wskazania dotyczące zmian w zakresie dostosowania polityk publicznych do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Forma dokumentu pozwala na bezpośrednie podjęcie dalszych działań zmierzających do wykorzystania jego efektów dla zmian w politykach publicznych.

Zbiór rekomendacji, stanowiących finalny produkt Projektu, obejmuje działy administracji rządowej, uwzględnione w Raporcie syntetycznym wypracowanym w ramach Etapu 1 naszego Projektu:

 1. administracja publiczna
 2. budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
 3. członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej(1)
 4. finanse publiczne
 5. gospodarka
 6. informatyzacja (i łączność)
 7. instytucje finansowe
 8. łączność - rekomendacje wspólne z działem Informatyzacja
 9. sprawiedliwość
 10. sprawy wewnętrzne
 11. sprawy zagraniczne
 12. transport
 13. kultura fizyczna
 14. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 15. nauka(1)
 16. oświata i wychowanie
 17. praca
 18. rodzina
 19. rozwój regionalny(1)
 20. rozwój wsi(1)
 21. szkolnictwo wyższe
 22. turystyka
 23. zabezpieczenie społeczne
 24. zdrowie

(1) Projekty zmiany prawa opracowane zostały dla 20 polityk publicznych - poza politykami „członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej”, „nauka”, „rozwój regionalny” i „rozwój wsi”,  dla których albo nie zidentyfikowano barier prawnych, albo zidentyfikowano bariery, które jednak są usuwane poprzez zmiany zaproponowane w innych politykach publicznych.

 

Dokumenty do pobrania:

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” Beneficjent i Partnerzy są w posiadaniu praw autorskich do produktów wytworzonych w projekcie do momentu przeniesienia ich na Instytucję Pośredniczącą. W związku z powyższym Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych informuje, że wszystkie udostępnione dokumenty podlegają ochronie jako własność intelektualna zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.

W odniesieniu do udostępnionych poniżej dokumentów zabrania się powielania, zwielokrotniania, rozpowszechniania, nie mogą one także być przedmiotem obrotu bez względu na technikę, postać, formę, treść, format, standard lub system dla żadnych celów. Wyjątkiem jest użytek prywatny, a także działania w ramach tzw. dozwolonego użytku, w tym - przykładowo - użycie na potrzeby postępowań administracyjnych czy sądowych, oraz także na zasadach prawa cytatu, które to uprawnienie jest istotne w przypadku konieczności wyjaśniania, polemiki czy wręcz krytyki ocenianej działalności.

 

 


 

Rekomendacje zostały wypracowane w projekcie „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”, realizowanego od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Finansowanie projektu: Unia Europejska - Europejski Fundusz Socjalny - logo
Informacje o projekcie Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa - kadr z filmu
Logo Easy to read
 • Logo: Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
 • Logo: Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Logo: Lubelskie Forum Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki
 • Logo: Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • Logo: Kancelaria prawna Domański Zakrzewski Palinka
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - okładka Dziennika Ustaw

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych opublikowana w Dzienniku Ustaw - plik PDF 945 KB

Broszura RPO na temat Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - okładka publikacji

Broszura RPO na temat Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - plik PDF 977 KB

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - tekst łatwy do czytania - okładka publikacji

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - w tekście łatwym do czytania - plik PDF 4,6 MB

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych w PJM - kadr z filmu

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - w Polskim Języku Migowym
 

© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).