1 marca 2016 r. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (PFON) wraz z czterema partnerami rozpoczęło realizację projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie realizowany przez dwa lata.

English version of this article here / Angielska wersja tego artykułu dostępna tutaj.

Informacja o projekcie w Polskim Jezyku Migowym dostępna tutaj.

Informacja o projekcie w tekście łatwym do czytania (Easy-to-Read) dostępna tutaj.

 
 

Logo projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”

Partnerami w realizacji projektu są:

Projekt jest ważnym etapem wdrażania w naszym kraju Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (KPON), która ratyfikowana została przez Polskę we wrześniu 2012 r. Realizacja projektu jest również doniosłym wydarzeniem w postulowanym przez Konwencję procesie angażowania osób z niepełnosprawnościami do udziału w życiu publicznym i politycznym. Jedną z podstawowych intencji projektu jest stworzenie dogodnych warunków dla uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w tworzeniu oraz wdrażaniu ustawodawstwa i polityki celem wprowadzenia w życie Konwencji, a także w podejmowaniu wszystkich decyzji dotyczących tych osób (zgodnie z Art. 4 KPON).

Projekt został przygotowany zgodnie ze wskazówkami, jakie na temat prawidłowego sposobu wdrażania Konwencji zawiera sama Konwencja. Na kształt realizowanego projektu silnie wpłynęła także misja Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, którą jest „jednoczenie sił społecznych i instytucjonalnych dla tworzenia warunków wyrównywania szans, równoprawnego uczestnictwa w głównym nurcie życia społecznego oraz walki z wszelkimi przejawami dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami, aby mogły żyć godnie i w pełni korzystać z praw człowieka”.

Koncepcja projektu formowała się również pod wpływem celów statutowych PFON dotyczących umacniania organizacji pozarządowych osób z niepełnosprawnościami oraz partnerskiej współpracy tych organizacji z władzą ustawodawczą i wykonawczą szczebla rządowego i samorządowego. Ponadto, projekt został przygotowany i będzie realizowany zgodnie z „Planem strategicznym Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych na lata 2015 - 2020. O równość, niezależność i godne życie osób z niepełnosprawnościami”.

60 debat środowiskowych

Wiodącym działaniem prowadzonym w projekcie w 2016 r. była seria środowiskowych debat doradczo-programowych, które odbyły się w dziesięciu środowiskach osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności:

 1. z niesprawnością ruchową,
 2. wzrokową,
 3. słuchową,
 4. głuchoniewidomych,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną,
 6. doświadczających problemów zdrowia psychicznego,
 7. z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 8. z niesprawnością spowodowaną zaburzeniami i urazami neurologicznymi,
 9. spowodowaną chorobami przewlekłymi,
 10. z niepełnosprawnością sprzężoną i wymagającą wysokiego poziomu wsparcia.

Seria dziesięciu debat w wymienionych środowiskach przeprowadzona zostanie w sześciu punktach kraju. Były to miasta: Kraków, Wrocław, Lublin, Olsztyn (wymiennie z Gdańskiem), Poznań i Warszawa. W całej Polsce odbyło się więc w sumie sześćdziesiąt takich debat, po sześć w każdym ze środowisk.

Funkcją środowiskowych debat doradczo-programowych było umożliwienie poszczególnym środowiskom osób z niepełnosprawnościami przygotowania własnych, środowiskowych programów wdrażania Konwencji. Opracowując swoje programy środowiska uzyskały odpowiednią pomoc merytoryczną naukowców i ekspertów. Zaś tematyka debat dotyczyła m. in. uzyskania aktualnej „fotografii” sytuacji osób z niepełnosprawnościami, stanu realizacji ich praw, rozpoznania zakresu i stopnia dyskryminacji, poziomu zaspokojenia potrzeb i oczekiwań, a także poznania opinii poszczególnych środowisk w sprawie wdrażania KPON. W trakcie debat omawiano także kierunki działań, jakie powinny zostać podjęte, aby zapewnić osobom z niepełnosprawnościami pełne i równe korzystanie z praw człowieka oraz z podstawowych wolności na równi ze wszystkimi obywatelami.

Organizatorami debat środowiskowych były współrealizujące projekt sejmiki wojewódzkie. Uczestnikami debat środowiskowych (łącznie 870 osób) były przede wszystkim osoby niepełnosprawne, ale także osoby z ich najbliższego otoczenia. Uczestnicy debat odegrali w projekcie rolę środowiskowych doradców programowych, dlatego zostali wskazani przez organizacje członkowskie ON oraz organizacje działające na ich rzecz. Średnio w jednej debacie środowiskowej udział wzięło 29 doradców programowych.

28 debat tematycznych

Bardzo ważnym działaniem projektowym w 2016 r. była również seria tematycznych debat doradczo-programowych. W trakcie debat tematycznych odbyły się pogłębione konsultacje z ekspertami, urzędnikami administracji publicznej, naukowcami, pracownikami oświaty i służby zdrowia oraz innymi praktykami dysponującymi bogatą wiedzą i doświadczeniem w przedmiocie debaty. Odegrali oni w projekcie rolę tematycznych doradców programowych. Tematykę debat wyznaczały kolejne artykuły KPON. Przeprowadzonych zostało 28 debat tematycznych na poziomie ogólnokrajowym. Średnio w jednej debacie udział wzięło 29 tematycznych doradców programowych.

Funkcją tematycznych debat doradczo-programowych było umożliwienie szerokiemu gronu profesjonalistów zajmujących się problemami osób z niepełnosprawnościami i realizacją ich  praw na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym włączenie się w proces wdrażania Konwencji. Wielki potencjał wiedzy i doświadczenia, którym Polska dysponuje, nie został bowiem jeszcze uruchomiony dla implementacji KPON. Wszystkie debaty tematyczne odbyły się w Warszawie, ale uczestniczyli w nich doradcy z całego kraju. Organizatorem tych debat było Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych.

Wyniki debat środowiskowych i tematycznych wykorzystane zostaną w opracowaniu tzw. produktów końcowych projektu. We wszystkich środowiskowych i tematycznych debatach doradczo-programowych wzięli udział eksperci zagraniczni, przede wszystkim z Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, dysponujący nowoczesną wiedzą i doświadczeniem dotyczącymi wdrażania KPON w różnych obszarach i w różnych środowiskach osób z niepełnosprawnościami.

„Raport syntetyczny”

Działania projektowe prowadzone w 2016 r. objęły, poza debatami, wykonanie służących realizacji celu głównego projektu niezbędnych analiz statystycznych, politologicznych i prawnych oraz badań socjologicznych. Cel główny realizowanego projektu sformułowany został zgodnie z wymogami konkursowymi Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Celem tym jest stan, w którym podmioty polityk publicznych uczestniczące w procesie wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce będą dysponowały, niezbędnym dla skutecznego przebiegu tego procesu, potencjałem programowo-planistycznym obejmującym:

 • aktualną wiedzę na temat barier stanowiących źródło dyskryminacji i utrudniających osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w funkcjonowaniu społecznym, w kontekście realizacji praw wynikających z KPON;
 • wiedzę na temat istniejących barier prawnych, administracyjnych i organizacyjnych występujących w procesie wdrażania postanowień KPON;
 • wytyczone pożądane kierunki zmian mające na celu usuwanie wskazanych barier;
 • sformułowane rekomendacje konkretnych zmian w zakresie dostosowania polityk publicznych do postanowień i wymogów KPON.

W pierwszym roku realizacji projektu, osiągnięcie jego celu ogólnego wymagało wykonania tzw. „Raportu syntetycznego”, który obejmuje cztery części:

 1. Priorytety strategiczne procesu wdrażania KPON w Polsce
 2. Bariery występujące w obszarach wdrażania KPON oraz kierunki działań służące ich eliminacji
 3. Problemy wdrażania KPON z perspektywy osób niepełnosprawnych i propozycje ich rozwiązania – synteza raportów środowiskowych
 4. Plan działań dla polityk publicznych i ich koordynacji zapewniającej komplementarność i spójność polityk publicznych.

Rekomendacje dla dostosowania polityk publicznych

W 2017 roku rozpoczął się drugi, ważny etap projektu, w wyniku którego powstanie „Zbiór rekomendacji zmian w zakresie dostosowania polityk publicznych do postanowień KPON”. Rekomendacje zawarte w tym zbiorze będą obejmować propozycje konkretnych zmian o charakterze polityczno-programowym oraz prawnym. Przygotowanie tych rekomendacji również odbędzie się przy bezpośrednim zaangażowaniu i udziale dziesięciu środowisk osób z niepełnosprawnościami, zgodnie ze zobowiązaniami zawartymi w pkt. 3 Art. 4 KPON postulującymi konsultacje z osobami z niepełnosprawnościami przy tworzeniu i wdrażaniu ustawodawstwa oraz polityki służących wdrażaniu Konwencji.

Na podstawie „Raportu syntetycznego” wypracowano wstępne propozycje rekomendacji o charakterze prawnym i pozaprawnym, dotyczące niezbędnych zmian w zakresie dostosowania odpowiednich polityk publicznych do postanowień KPON. Wstępne rekomendacje będą przedmiotem konsultacji podczas 60 debat środowiskowych i tematycznych.

40 debat środowiskowych

W drugiej połowie 2017 roku odbędzie się 40 środowiskowych debat konsultacyjnych. Odbędą się w pięciu miastach (Lublin, Olsztyn, Gdańsk, Kraków, Warszawa), uczestniczyć w nich będą osoby z różnych środowisk osób z niepełnosprawnościami:

 1. z niesprawnością ruchową,
 2. wzrokową,
 3. słuchową,
 4. osoby głuchoniewidome,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną,
 6. osoby doświadczające problemów zdrowia psychicznego,
 7. z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 8. z niesprawnością spowodowaną zaburzeniami i urazami neurologicznymi,
 9. spowodowaną chorobami przewlekłymi,
 10. z niepełnosprawnością sprzężoną.

Debaty posłużą konsultacji wstępnych rekomendacji zmian polityk publicznych w środowisku osób z niepełnosprawnościami. Uczestnikami debat będą reprezentanci organizacji członkowskich osób z niepełnosprawnościami oraz organizacji działających na ich rzecz. Poza osobami z niepełnosprawnościami w debatach wezmą udział osoby wspierające, przedstawiciele otoczenia pracującego na ich rzecz oraz praktycy zajmujący się problematyką niepełnosprawności w obszarze poszczególnych polityk publicznych.

20 debat tematycznych

Tematyczne debaty konsultacyjne zostaną przeprowadzone w gronie ekspertów – zarówno zajmujących się problemami osób z niepełnosprawnością naukowo, jak i praktykami, zaangażowanymi w organizacjach pozarządowych, administracji i sektorze prywatnym. Debaty będą poświęcone zaopiniowaniu propozycji rekomendacji do poszczególnych polityk publicznych służących ich dostosowaniu do postanowień KPON. Każda z 20 debat będzie dotyczyła jednej lub dwóch z 24 polityk publicznych. Debaty tematyczne mają zasięg ogólnopolski i odbędą się w Warszawie.

Dorobek środowiskowych i tematycznych debat konsultacyjnych zostanie przedstawiony w postaci raportów i wykorzystany dla przygotowania ocen przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych proponowanych regulacji i ostatecznych wersji rekomendacji.
Ostatnim etapem projektu jest:

 • wykonanie ocen przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych dla proponowanych rekomendacji;
 • opracowanie ostatecznych wersji rekomendacji, tj. rozwiązań pozaprawnych oraz projektów aktów normatywnych zgodnie z zasadami techniki prawodawczej wraz z uzasadnieniem.

Efektem projektu będą rekomendacje dla 24 polityk publicznych:

 1. administracja publiczna
 2. budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
 3. członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
 4. finanse publiczne
 5. gospodarka
 6. informatyzacja
 7. instytucje finansowe
 8. łączność
 9. sprawiedliwość
 10. sprawy wewnętrzne
 11. sprawy zagraniczne
 12. transport
 13. kultura fizyczna
 14. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 15. nauka
 16. oświata i wychowanie
 17. praca
 18. rodzina
 19. rozwój regionalny
 20. rozwój wsi
 21. szkolnictwo wyższe
 22. turystyka
 23. zabezpieczenie społeczne
 24. zdrowie.

Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” trwa do końca lutego 2018 r.

Realizowany projekt pozwoli nie tylko na zbudowanie potencjału programowo-planistycznego podmiotów polityk publicznych, ujętego w celu głównym projektu, ale także przyniesie dużą wartość dodaną w postaci:

 • zaawansowanego procesu formowania potencjału organizacyjnego. Wykrystalizują się bowiem podmioty zaangażowane w proces wdrażania na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, a także ich pozycja i funkcje w procesie wdrożeniowym;
 • potencjału kadrowego dla procesu wdrażania KPON. Przebieg projektu będzie stwarzał naturalne warunki dla wyłonienia się grupy liderów procesu wdrożeniowego;
 • potencjału społecznego, rozumianego jako zdolność do wertykalnej i horyzontalnej współpracy i wzajemnego wspierania się poszczególnych podmiotów w procesie wdrażania KPON. Nawiązane zostaną relacje i ukształtują się reguły współpracy pomiędzy poszczególnymi szczeblami wdrożeniowymi;
 • potencjału komunikacyjnego. Uformują się bowiem kanały, sposoby i więzi komunikacyjne pomiędzy szczeblami, podmiotami, zespołami merytorycznymi i osobami zaangażowanymi w proces wdrożeniowy;
 • nawiązanej trwałej współpracy międzynarodowej w dziedzinie wdrażania KPON, w tym zagranicznego wsparcia informacyjnego i naukowo-badawczego dla procesu wdrażania KPON oraz dostępu do doświadczeń innych krajów i ich najlepszych praktyk;
 • włączenia się w główny nurt światowego procesu wdrażania KPON i wzmocnienia poprzez to procesu wdrażania KPON w Polsce.

Wartość projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” wynosi 12 287 124 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich – 10 355 588 zł.

English version of this article here / Angielska wersja tego artykułu dostępna tutaj.

Informacja o projekcie w Polskim Jezyku Migowym dostępna tutaj

Informacja o projekcie w tekście łatwym do czytania (Easy-to-Read) dostępna tutaj.

Finansowanie projektu: Unia Europejska - Europejski Fundusz Socjalny - logo
Informacje o projekcie Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa - kadr z filmu
Logo Easy to read
 • Logo: Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
 • Logo: Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Logo: Lubelskie Forum Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki
 • Logo: Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • Logo: Kancelaria prawna Domański Zakrzewski Palinka
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - okładka Dziennika Ustaw

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych opublikowana w Dzienniku Ustaw - plik PDF 945 KB

Broszura RPO na temat Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - okładka publikacji

Broszura RPO na temat Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - plik PDF 977 KB

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - tekst łatwy do czytania - okładka publikacji

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - w tekście łatwym do czytania - plik PDF 4,6 MB

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych w PJM - kadr z filmu

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - w Polskim Języku Migowym
 

© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).